Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Energierekening. (03-02-2016) Vragen L. Flikweert namens Lijst Babijn aan het College van Sluis.

gemeente
K e n m e r k :
G e m e e n t e Slui s
I n g e k o m e n
1 1 MAART 2016
N R .
Technische vragenrecht (verkrijgen van technische, niet
politieke informatie)
R V 1 6 . 0 0 0 1 1
R a a d s v r a a g
d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d
VRAGEN RAADSLID/FRACTIE: m e v r . raadsl i d L. F l i k w e e r t ( f ract i e Lijst Babijn)
ONDERWERP: en e r g i e r e k e n i n g
T O E L I C H T I N G : G e m e e n t e n ver l iezen gel d d o o r g e s c h a t t e energierekening.
E i n d 2 0 1 5 m e l d d e B N R N i e uws r a d i o dat g eme e n t e n jaar l i jks m i l j o e n e n t e v e e l betalen doordat hun
e n e r g i e r e k e n i n g g r o t e n d e e l s t e h o o g wordt ingeschat . Meter s z o u d e n z e l d e n w o r d e n afgelezen,
s o m m i g e m e t e r s b e s t a a n niet m e e r e n a n d e r e zi j n o n v i n d b a a r . Eneco bevest igt dit beeld. Di t i s
o n t s t a a n omd a t , inmiddel s rui m 15 j a a r g e l e d e n , g eme e n t e n zel f v e r a n t w o o r d e l i j k zi j n v o o r het
d o o r g e v e n v a n m e t e r s t a n d e n . Iets w a a r veelal d e c a p a c i t e i t niet v o o r a a n w e z i g is.
H e t H a a g s e bedrijf G r e e n F o x heef t i n o p d r a c h t van d e g e m e e n t e Rot terdam een
o p l o s s i n g bedacht . Medewerker s met e e n a f s tand tot d e a r b e i d s m a r k t zijn i n o p d r a c h t v a n d e
g e m e e n t e a a n d e s l a g g e g a a n met het fei tel i j k o p s p o r e n e n a f l e z e n v a n d e m e t e r s di e i n h e t systeem
g e r e g i s t r e e r d s t o n d e n o p n a a m v a n d e g e m e e n t e . G e m e e n t e Rot terda m heef t i n t o t a a l 1 0 . 0 0 0 gas-,
w a t e r - e n e l e k t r ame t e r s . N a d a t s lecht s 100 7o v a n d e m e t e r s t a n d e n i n k a a r t g e b r a c h t w a r e n door
G r e e n F o x , bleek d e b e s p a r i n g al r u i m 1 m i l j o e n e u r o o p j a a r b a s i s .
D i e w i j z e v a n a a n p a k i s i n m i d d e l s i n m e e r d e r e s t e d e n ui tgevoer d e n v e r g e l i j k b a r e besparingen
w o r d e n gerealiseerd.
Technische vragen Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
1 Is u w C o l l e g e bekend m e t d e z e 1
p r o b l e m a t i e k ?
T o t e n m e t 2014 werden a l l e a ans lui t inge n door een
m e d e w e r k e r v a n de g e m e e n t e b e zocht e n d e m e t e r s t a n d e n
o p g e s c h r e v e n . D a a r n a v o l g d e d e e i n d a f r e k e n i n g door
e n e r g i e m a a t s c h a p p i j . V o o r elektrisch i s d a t D e l t a , v o o r gas
d a t d e N u o n e n w a t e r d o o r Evides
I n 2015 zijn i n d e g e m e e n t e Slui s a l l e g e b o uwe n e.d. (450
e l e k t r i s c h e n 4 7 g a s t o t a a l ) , voorzien v a n een s l imme meter.
G e b o u w e n : 40 a a n s l u i t i n g e n
K a s t e n : 37 a a n s l u i t i n g e n
P o m p e n : 21 3 aansluitingen
O v e r i g : 77 a a n s l u i t i n g e n
G r o o t v e r b r u i k : 6 aans lui t ing
D i t betekent dat n u a l l e me t e r s a u t oma t i s c h h u n standen
d o o r g e v e n aan de b e t r e f f e n d e e n e r g i ema a t s c h a p p i j e n d a t e r
d u s sprake i s v a n reële b e t a l i n g e n o p b a s i s v a n meterstanden
Technische vragen Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
I s u w C o l l e g e berei d o m t e ( l a t e n ) 2 In 2 0 1 6 wordt een contract a fge s lot e n m e t Del t a o m alle
o n d e r z o e k e n o f e r o p dit v l a k i n
o n z e g e m e e n t e S lui s w e l l i c h t ook
e e n bespar ing t e r e a l i s e r e n is?
g e g e v e n s digi taal aan te l e v e r e n zodat ieder e individuele
a a n s l u i t i n g g e v o l g k a n worden. Hiervoor zi j n d e k o s t e n C 3,50
p e r m a a n d , per aansluiting.
O p deze m a n i e r i s n a a r o n z e m e n i n g n a uwk e u r i g na t e g a a n
w a a r a fwi j k i n g e n opt reden e n w a a r d e k o m e n d e jaren
b e s p a r i n g e n m o g e l i j k z i jn. O o k k u n n e n huidige verbruiken
v e r g e l e k e n w o r d e n met voorgaande jaren.
G r e e n F o x k a n w e r k e n o p n o cure
n o p a y bas i s w a a r b i j het mogelijk
i s o m e e n v a s t b e d r a g per meter
t e b e t a l e n o f e e n p e r c e n t a g e van
d e g e r e a l i s e e r d e bespar ing. Staat
u w C o l l e g e o p e n v o o r d e
v a r i a b e l e v a r i a n t w a a r b i j al leen
b e t a a l d zal w o r d e n bij e e n
g e r e a l i s e e r d e besparing?
3 Is n i e t nodig
 
Datum vragen: 3 f e b r u a r i 2016 Datum antwoorden:
Verzonden: