Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Begrotingsspeech namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) (18-11-2016.) Statenvergadering d.d.18-11-2016.

Begrotingsspeech namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) d.d. 18-11-2016.
 
Geachte voorzitter, collega’s, andere aanwezigen en de mensen die deze Statenvergadering digitaal volgen.
Ik wil beginnen met het uitdelen van een compliment namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).
Compliment aan onze ambtenaren voor de uitwerking van het geheel.
Kansen en bedreigingen
Onze provincie Zeeland is volop in ontwikkeling. Wat we wel in ons achterhoofd dienen te houden is dat er ook grenzen gesteld dienen te worden aan bepaalde ontwikkelingen, dit ter voorkoming dat we onze “kip met gouden eieren” slachten. Als voorbeelden noem ik o.a. kustbebouwing en de aanleg van nieuwe natuur. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) streeft een balans na en daarom dienen wij als Provinciale Staten van Zeeland in gezamenlijkheid naar de toekomst toe heldere kaders te stellen en compromissen uit te werken.
Grote Projecten
Alvorens goedkeuring te verlenen dienen naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) met name alle risico’s voldoende in kaart te zijn gebracht en de financiële onderbouwing waterdicht te zijn.
Ik licht er een aantal grote projecten uit.
Plan Perkpolder
Vijf O’s: Ontpoldering, Ongewenst, Onvoldoende financiële onderbouwing, Ontstellende mislukking, Op de blaren zitten.
Project Waterdunen
Zeven O’s: Ontpoldering, Onteigening, Onmenselijk, Ongewenst bij ruim 80 % van de plaatselijke bevolking, Onprofessioneel bestuur, Opeenvolgende bijramingen, Ongewisse toekomst.
Thermphos
Erfenis met desastreuse financiële gevolgen.
Sloeweg
De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is er van overtuigd dat een keuze voor de stervariant de enige juiste keuze is. Met name om reden van de optimale toekomstbestendigheid. Ter voorkoming van schadeclaims of een verzoek voor een her- aanbesteding omdat de scope van het project, in geval van een andere keuze, wordt gewijzigd. En niet te vergeten, voor het oplossen van een bestaande schadeclaim aangaande de toepassing van AEC bodemas. Daar komt bij dat indien je het nu niet goed aanpakt, je later nog meer geld kwijt bent bij een her- aanpak van dit cruciale knooppunt.
Tractaatweg
De provincie Zeeland moet bij onze zuiderburen blijven aandringen op het snel realiseren van een adequate aansluiting op onze toekomstige vernieuwde Tractaatweg, omdat dat van het grootste belang is voor de economische ontwikkeling van ons beider landen.
Campus Zeeland Goed idee, maar het betreft hier een nieuw groot project dat is opgestart zonder waterdichte financiële onderbouwing en zonder alle risico’s voldoende in kaart te hebben gebracht.
Digitale Agenda
Zou naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een groot project moeten worden. Want de beschikbaarheid van breedbandinternet, zowel bekabeld als draadloos, dient gewaarborgd te zijn in onze gehele provincie Zeeland. Wij beschouwen dit als een soort “nutsvoorziening” die onontbeerlijk is voor een verdere economische ontwikkeling, want wat kost het ons (bedrijven/toerisme) als daarin niet forser wordt geïnvesteerd?
DELTA
De problematiek rond de kerncentrale; het risico op faillissement!
 
Economische tendens
Als één van de grootste gevaren voor onze mooie provincie Zeeland zien wij de algemene negatieve economische ontwikkelingen.
Als gevolg daarvan volgen massaontslagen en faillissementen elkaar in rap tempo op en bedrijven kloppen bij de overheid aan om steun teneinde het hoofd boven water te kunnen houden.
Vragen aan het College: (1)Is uw College nog voornemens om met een (in onze optiek zinloos) voorstel naar Provinciale Staten te komen voor een garantstelling voor Delta; dat in het licht van de recente ontwikkelingen (o.a. oplopende verliezen en het naar beneden bijstellen van de kredietwaardigheid)?
(2) Hoe zit het eigenlijk met de door de rijksoverheid doorgevoerde korting op onze provinciale uitkering vanwege het Deltadividend dat wij vroeger ontvingen maar nu niet meer; is die (straf)korting inmiddels al geschrapt?
Fiets-Voetveer
Een goede ontsluiting van onze gehele provincie is essentieel. Het is van economisch  belang. Denk hierbij niet alleen aan toerisme maar ook aan studenten en werkenden die dagelijks naar ‘de overkant’ moeten. Daarom blijft de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) er op hameren dat er een adequate verbinding in stand moet worden gehouden en blijven wij consequent bezuinigingen op de dienstverlening (o.a. lagere vaarfrequentie en minder capaciteit) afkeuren.
 
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
Bezuinigingsdrift slaat ook hier toe. Aanrijtijden hulpdiensten (brandweer, ambulance) mogen naar de mening van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) niet worden opgerekt; in geval van nood telt iedere seconde; maar het gebeurt wel! Wij vinden dit onverantwoord en onaanvaardbaar!
Daar komt nog bij dat deze organisatie die moet instaan voor ons aller veiligheid, een organisatie waarop wij toezicht moeten uitoefenen, niet transparant opereert. Als voorbeeld noem ik het rapport Demmers, wat ondanks dat alle termijnen van het door een gemeenteraadslid geïnitieerde WOB-verzoek zijn overschreden, nog steeds niet is vrijgegeven. Daarenboven heeft het bestuur van de (VRZ) gemeend een kostbaar extern onderzoek te moeten laten uitvoeren, zonder ons (als toezichthouders) bij die besluitvorming te betrekken.
Nieuwe Natuur
De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is de mening toegedaan en wij niet alleen, dat de aanleg van “nieuwe natuur” in allerlei vormen de spuigaten uitloopt! Kijk nu weer naar het voornemen om in Nederland 100.000 hectare bos aan te leggen.
De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil nogmaals wijzen op de volgende punten:
·        Nederland heeft zich in 1996 bij de voedseltop van de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome verplicht om bij te dragen aan de verdubbeling van de wereldvoedselproductie.
·        Onze mooie provincie Zeeland vermaard is om zijn weidse vergezichten en palet aan kleuren vanwege de divers ingezaaide akkers.
·        Eén hectare bieten net zoveel CO2 opneemt als vier hectare bos.
·        Dergelijke plannen meestal ten koste gaan van de landbouwsector en deze sector een belangrijke werkgever/werkverschaffer is.
·        Een dergelijk volume nooit vrijwillig verworven kan worden.
·        De verwerving van die gronden een prijsopdrijvend effect zal hebben, waardoor de landbouwsector in zijn ontwikkeling geremd zal worden.
·        Bewezen is, dat gebrek aan onderhoud inzake “nieuwe natuur” aanleiding geeft tot overlast door ongewenste plant- en diersoorten.
 
Keuzes maken
We zullen moeilijke keuzes moeten maken. Dit doen we met elkaar als Provinciebestuur, maar ook met de inwoners van onze provincie Zeeland, inwoners die o.a. tijdens commissievergaderingen hun inbreng kunnen leveren.
 
Samenwerking
Inwoners van kleine dorpsgemeenschappen komen op voor elkaar en bereiken vaak hun doel.
We zien dus dat samenwerking in een hecht team tot goede resultaten kan leiden.
Laten wij als bestuurders dat goede voorbeeld volgen.
Dat vraagt inspanningen van ons allemaal. Dat vraagt dat we over onze eigen schaduw heen stappen en ruimte geven voor elkaars ideeën.
 
Onze mooie provincie Zeeland is het waard!
 
Met deze woorden besluit ik de bijdrage namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).
 
Dank U wel meneer de voorzitter