Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

WATERDUNEN. (03-10-2016) Aanvullende vragen aan GS van Zeeland namens de (PVZ).

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                       Oostburg, 03 oktober 2016,
 
 
Geacht College,

Betreft aanvullende schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. het op 28 september jl. ingekomen Statenvoorstel Waterdunen.

 
Toelichting
Het ingekomen Statenvoorstel roept bij ons nieuwe vragen op. Langs deze weg willen wij uw College ruim op voorhand in de gelegenheid stellen, voorafgaand aan de Cie. Ruimte op vrijdag 7 oktober a.s., om uw antwoorden te formuleren, i.p.v. dat wij U daar in die commissievergadering mee “overvallen”.
 
Vragen
1. Op pagina 2 van het voorstel lezen wij o.a.: ,,Waterdunen is nooit een project geweest waar van te voren exact was beschreven wat er opgeleverd ging worden. In die zin is het project in het geheel niet te vergelijken met bijvoorbeeld een infrastructuurproject, waar voor de start exact vaststaat wat het eindproduct precies zal zijn.” (N.B. Is in de provincie Zeeland een ongelukkig gekozen vergelijking o.i.).
Dit gelezen hebbende, gaan wij er van uit dat uw College nog niet bereid is om een ‘Mea Culpa’ uit te spreken; of maken wij een inschattingsfout?
 
2. Tekorten maskeren door ten eerste onderdelen te schrappen (bijv. Elektrische Fluisterboten) of zaken te verplaatsen naar een ‘Optielijst’ (Optie 1. Aangeklede Boulevard, Optie 2. Verharde Wandel- en Fietspaden) en ten tweede aangeven dat het de bedoeling is dat het Waterschap de kosten van het onderhoud aan de buitenzijde van de “Inlaatduiker” voor zijn rekening neemt en de gemeente Sluis het beheer en onderhoud van de inlaatkreek aan de binnenzijde. Daarmee kun je, los van het feit dat de betrokken partijen dat notabene nog niet eens hebben goedgekeurd, weer wat van de uit de hand gelopen tekorten wegmoffelen; of ziet uw College dat anders? Zo ja graag uw uitgebreide uitleg.
 
3. Mag de provincie Zeeland zo maar afwijken van het oorspronkelijke plan waarvoor goedkeuring gekregen is van de Raad van State en mag men juridisch gezien zo maar afwijken zonder de burger te raadplegen; waarvoor hebben we dan nog uiterst kostbare inspraakprocedures, als dat later alleen maar toneelspel blijkt?
 
4. Wat iedereen, zogezegd op GS na, al lang wist, is dat men dag in dag uit te maken krijgt met slib en zand uit de Westerschelde dat zal bezinken in de “badkuip van Waterdunen”.
Er is bij herhaling door de projectleiding van Waterdunen bij inspraakbijeenkomsten en in commissievergaderingen gesteld dat door ‘SLIM ONTWERPEN’ geen sprake zou zijn van aanslibbing of erosie in Waterdunen en buiten de inlaatduiker!
Kan uw College onze constatering bevestigen dat men binnen Waterdunen de natuur helemaal niet haar werk wil laten doen, maar dat men zich als een projectontwikkelaar opstelt die zijn project moet onderhouden en het dus helemaal niet gaat om de natuur, maar om werkgelegenheid voor natuurorganisaties nu en in de toekomst? Als die conclusie juist is, dan is dit plan dus niet duurzaam!
 
5. Het Zeeuwse Landschap is de beoogd beheerder voor het zilte natuurgebied. Wat betekent dat? Ligt er een getekende overeenkomst? Zijn en financiële middelen gereserveerd en wie stelt die beschikbaar?
 
6. Wat betekent het voor onze inwoners van Zeeland (belastingbetalers) dat uw College er mee ingestemd heeft dat er een miljoenen kostende inlaatduiker aangelegd is zonder vooraf heipalen toe te passen (uniek in de wereld), met tot gevolg dat deze duiker, zonder dat er een druppel water doorheen is gegaan, reeds verzakt en gescheurd is? Kan uw College uitgebreid verklaren hoe het mogelijk is, dat in een tijd dat bijna overal een garantie van twee jaar op zit, men voor een miljoenen kostende ‘Inlaatduiker’ (nadat hij in werking wordt gesteld) genoegen neemt met een GARANTIEPERIODE VAN DRIE MAANDEN!? Ontkent uw College dat indien het na die drie maanden mis zou gaan, deze kosten indirect weer zullen worden verhaald op de belastingbetalers, onze inwoners?
 
7. Vraag aan uw College m.b.t. het kustlaboratorium. Wat is de grondprijs die dit “bedrijf” moet betalen? Alsmede de andere kosten die een bedrijf normaliter richting overheid heeft?
Wat betaalt het Zeeuwse Landschap aan huur voor de gerestaureerde boerderij en voor haar bedrijfsvoering?
 
8. In het verleden zijn de prognoses aangaande het jaarlijks te verwachten aantal EXTRA dagtoeristen van 150.000 naar beneden bijgesteld naar 100.000. Indien de voorgestelde versoberingen worden doorgevoerd/ optiepaketten niet worden gekozen, hoeveel van de te verwachten EXTRA dagtoeristen moeten er dan weer worden afgevoerd? Indien dat naar de mening van uw College niet aan de orde zou zijn, willen wij graag een uitgebreide (cijfermatige) onderbouwing waarom niet!
 
9. In de PZC van 28 september jl. lezen wij o.a.: ,,Volgens de Reu zal Waterdunen de gemeente jaarlijks zeker een miljoen euro aan extra inkomsten opleveren.”
Kan uw College bevestigen of deze uitspraak juist is weergegeven? Zo ja, waarop is deze uitspraak dan gebaseerd? Ten eerste in ogenschouw nemende dat het project later dan verwacht wordt opgeleverd, er in de eerste fase slechts 120 “vakantie huisjes” worden gebouwd die eind 2018 worden opgeleverd en er op termijn uiteindelijk geen 400 huisje maar slechts 300 huisjes gebouwd zullen worden. Ten tweede de gemeente Sluis gevraagd wordt een aantal forse jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten voor zijn rekening te nemen.
Is er overigens al een definitieve bindende overeenkomst met Molecaten gesloten, want zonder die investeringen komen er zeker geen revenuen voor Sluis?
 
10. Wat is de status van het onthaalgebouw inclusief speelnatuur voor rekening van Molecaten, waarmee Molecaten ons tijdens de rondleiding door het projectgebied op 23 september jl. verraste? Klopt het dat Molecaten de kosten van genoemd onthaalgebouw inclusief speelnatuur volledig zal dragen?
N.B. Deze vraag stellen wij, omdat de stukken vermelden: ,,Naast de scope van de provincie en de eventuele entreevoorziening, heeft Molecaten verklaard een informatiecentrum in het oude gemaal te realiseren en, indien het entreegebouw niet doorgaat, de speelnatuur zelf uit te voeren.”
 
11. Kan uw College aangeven of de investeringen door Molecaten, ter hoogte van de Boulevard, in de vorm van een restaurant, een zwembad en diverse kiosken nog doorgaan?
 
12. Verkeersveiligheid ‘Samen op Weg naar 0’ (0 staat voor vermijdbare verkeersslachtoffers).
Waarom maakt uw College een optie van ‘verharde wandel- en fietspaden’; wil uw College het leven van fietsers in gevaar brengen ten gunste van een besparing van 0,5 miljoen? Uw College heeft toch samen met andere overheden het manifest ‘Samen op Weg naar 0’ ondertekend!?
 
13. (a) Gaarne vernemen wij van uw College hoeveel honderdduizenden liters dieselolie er tot op heden verstookt zijn en hoeveel liters dieselolie er tot de oplevering van het project Waterdunen nog verstookt zullen worden? (b) Kan de door de aanleg veroorzaakte luchtvervuiling nog binnen het zilte natuurgebied teniet gedaan worden of moeten we elders nog bomen aanplanten om de footprint van dit "natuurproject" te compenseren?   
 
14. Wat mag het kosten?
Kan Provinciale Staten überhaupt nog wel nee zeggen tegen de door uw College gevraagde bijdrage van 3,7 miljoen euro uit de algemene reserve zonder dat er dan juridisch-financiële consequenties optreden?
Uw College geeft aan: ,,Om de GREX sluitend te maken is nog een bijdrage vanuit de provincie benodigd van 3,7 miljoen. Daarmee kan het project op een goede manier worden afgerond, zij het misschien niet op alle onderdelen met een uitstraling zoals gehoopt bij de start van het project, maar wel zodanig dat recht gedaan wordt aan de doelstellingen die de essentie van Waterdunen vormen.” Betekent dat geen blanco cheque? De fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw College gedetailleerd vernemen waar deze middelen voor gaan dienen!
 
Gaarne uw schriftelijke beantwoording voorafgaand aan Commissie Ruimte d.d. 7 oktober a.s..
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter