Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

WATERDUNEN (12-06-2016) Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                        Oostburg, 12 juni 2016
 
Geacht College,
 
Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. het onbeantwoord blijven van vragen aangaande project Waterdunen d.d. 12 februari 2016 jl..
 
Toelichting
Tijdens een bijeenkomst over Waterdunen op 12 februari 2016, waarin door portefeuillehouder de Reu namens uw College een toelichting werd gegeven op het per die datum tot ruim 6 miljoen Euro opgelopen tekort, zijn o.a. door ondergetekende (namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)) een aantal vragen gesteld. Vervolgens werd een aantal van deze vragen nog eens herhaald in de commissie Ruimte die daar op volgde. Na daarenboven ook nog eens diverse malen in openbare vergaderingen aangedrongen te hebben op beantwoording van deze vragen en op verzoek van gedeputeerde de Bat op 19 april jl. deze vragen ook nog eens schriftelijk te hebben toegezonden, zijn deze vragen tot op de dag van vandaag echter onbeantwoord gebleven. Vandaar dat ik deze vragen nu officieel in art. 44 vorm indien.
 
Vragen
Er werd bij de presentatie melding gemaakt van reeds doorgevoerde bezuinigingen, bezuinigingen op o.a. de omvang (lengte) van het recreatie wandel- en fietspad, het aanzien van de inlaatduiker en de uitvoering van de vogelkijkhutten.
1.   Kan uw College bevestigen dat deze op d.d. 12-02-2016 genoemde bezuinigingen juist zijn weergegeven?
Portefeuillehouder de Reu gaf tijdens deze presentatie daarenboven ook nog aan dat deze reeds doorgevoerde bezuinigingen al geaccordeerd waren door Provinciale Staten. Mijn reactie daarop was dat ik mij niet kon herinneren ooit een dergelijk voorstel te hebben goedgekeurd, terwijl ik ‘boven op dat dossier zit’. Ook collega Statenleden ter plaatse, konden zich een dergelijk voorstel niet herinneren!
2.   Kan uw College aangeven waarom Provinciale Staten niet bij dergelijke ingrijpende besluiten, besluiten die van invloed kunnen zijn op de toegezegde economische impuls, betrokken zijn?
3.   Tevens ontvangen wij graag een complete lijst van reeds doorgevoerde c.q. besloten bezuinigingen/versoberingen.
 
Tijdens de presentatie kwam naar voren dat de nieuwe accountant een aantal GREX ‘en had afgekeurd welke door vorige accountant(s) waren goedgekeurd.
4.     Kan uw College uitgebreid verklaren hoe dat mogelijk is?
 
In één van uw antwoorden op vragen vanuit PS heeft uw College een afkoopsom genoemd voor het beheer en onderhoud van de inlaatduiker. Het betrof een provinciale bijdrage van 2,7 miljoen aan het Waterschap Scheldestromen. Tijdens de presentatie kwam naar voren dat daar nog een gewenningsbijdrage bij moet worden opgeteld.
5.   Kan uw College het hoe- en waarom, inclusief de hoogte van de totale bijdrage m.b.t. dit onderdeel, uitgebreid toelichten?
 
Portefeuillehouder de Reu heeft namens uw College diverse malen naar voren gebracht dat het ontstane debacle in hoge mate te wijten is aan ‘onderbemensing’ van het project en noemde daarbij expliciet 1.5 Fte.
6.     Kan uw College toelichten waarom er tijdens de presentatie gesproken werd over 3 Fte?
 
7.     Graag vernemen wij van uw College waarom er een excessief bedrag is gereserveerd voor ‘beantwoording vragen Molecaten’!?
 
8.   Tot slot wil de fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van uw College vernemen hoe hoog het totale tekort op het project Waterdunen nu zou zijn indien het project conform de oorspronkelijk vastgelegde planning, zonder bezuinigingen/versoberingen dus, zou worden uitgevoerd?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 

Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter