Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

ZOEKGERAAKTE KRIMPGELDEN (02-05-2016). Vragen namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aan GS van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                            Oostburg, 02 mei 2016
Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande de bij aangenomen motie van 25 januari 2013 ‘GEOORMERKTE KRIMPGELDEN’ (zie bijlage 1).

 
Toelichting
Op 25 januari 2013 heeft Provinciale Staten van Zeeland een motie aangenomen met als strekking dat de middelen die de Rijksoverheid ongeoormerkt aan de provincie Zeeland beschikbaar stelt met als doel de "krimp“ te bestrijden, te oormerken.
N.B. De Rijksoverheid heeft in de provincie Zeeland Zeeuws-Vlaanderen aangewezen als krimpgebied (zie bijlage 2).
 
Vragen
1.      De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw College een gespecificeerd totaaloverzicht aangaande de “krimpgelden” ontvangen, inhoudende: (a) per jaar (vanaf aanvang) de hoogte van het jaarlijkse bedrag aan middelen dat is ontvangen en indien van toepassing, nog zal worden ontvangen. (b) een gedetailleerde weergave welk bedrag waaraan en wanneer het besteed is. (c) in welke Zeeuwse regio het besteed is. (d) indien er krimpgelden niet besteed zijn; welk bedrag aan krimpgelden er (vanaf aanvang) niet besteed zijn (per jaar weergeven). (e) tot welke einddatum onze provincie “krimpgelden” van de rijksoverheid ontvangt/ontving.
2.      Zonder eerst de beantwoording door uw College op vraag 1 af te wachten, wil onze Fractie toch graag vooruitlopen en de vraag stellen of deze reeds door de Rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen (indien deze niet volledig besteed zijn), of mogelijk nog beschikbaar te stellen middelen, eventueel ingezet kunnen worden voor o.a. behoud van een adequate fietsvoetveerverbinding tussen Vlissingen en Breskens en het oplossen van knelpunten openbaar vervoer zoals in IJzendijke?
3.      Tot slot wil onze Fractie van uw College vernemen of in het geval er krimpgelden per abuis verkeerd besteed zijn of niet besteed zijn, deze middelen teruggevorderd kunnen worden door de Rijksoverheid?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
BIJLAGE 2
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevolkingskrimp/inhoud/krimpgebieden-en-anticipeergebieden
 
Krimpgebieden en anticipeergebieden
Nederland kent 20 krimp- en anticipeergebieden. Dit zijn regio's die kampen met bevolkingsdaling. Of die daar in de toekomst mee te maken krijgen.
Verschillen tussen krimpgebieden en anticipeergebieden
De gebieden waar de bevolkingskrimp het sterkst is zijn de zogenaamde topkrimpgebieden. In deze gebieden daalt de bevolking met 16% tot 2040, zo is de verwachting. Vooral gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en Noord- en Oost-Groningen hebben te maken met een dalend aantal inwoners.
Daarnaast zijn er gebieden waar de bevolking nu nog niet daalt, maar in de toekomst wel. Dit zijn de anticipeergebieden. De verwachting is dat hier het aantal inwoners tot 2040 met 4% daalt.
In de overige delen van Nederland groeit het aantal inwoners tot 2040 met 11%.
Overzicht krimpgebieden en anticipeergebieden
Krimpgebieden zijn:
·             Eemsdelta;
·             Oost Groningen;
·             De Marne;
·             Parkstad Limburg;
·             Maastricht-Mergelland;
·             Westelijke Mijnstreek;
·             Zeeuws-Vlaanderen;
·             Achterhoek;
·             Noord-Oost Friesland.
 
Anticipeergebieden zijn:
·         Noord-West Friesland;
·         Friese Waddeneilanden;
·         Zuid-Oost Friesland;
·         Oost-Drenthe;
·         Kop van Noord-Holland;
·         Walcheren;
·         Schouwen-Duiveland;
·         Krimpenerwaard;
·         Hoeksche Waard;
·         Noord-Limburg;
·         Midden-Limburg.
Een compleet overzicht (inclusief gemeenten) staat in de factsheet Krimp- en anticipeerregio's.