Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

DELTA. (06-03-2016) Vragen namens de (PVZ) aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                           Oostburg, 06 maart 2016
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. het bericht in de PZC d.d. 05-03-2016 aangaande DELTA, getiteld: ,,Delta-topman vertrekt met regeling van 8 ton.”

 
Onze Statenfractie probeert een beeld te vormen over hoe het zover heeft kunnen komen en waarom de Raad van Commissarissen van DELTA, ondanks het feit dat het bedrijf nu op de rand van de afgrond balanceert, het besluit nam om de CEO (algemeen directeur) van DELTA een salarisverhoging van 120.000 euro toe te kennen bovenop de eerder overeengekomen 4 ton jaarsalaris.
 
Vragen
1.      De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw College vernemen of het inkomen c.q. de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen van DELTA (het orgaan dat besluiten neemt over de hoogte van het salaris van de CEO) op enigerlei wijze gelieerd is aan de hoogte van het salaris van de CEO van DELTA?
2.      Tevens willen wij van uw College vernemen per welke datum GS, per welke datum de portefeuillehouder en per welke datum alle andere aandeelhouders op de hoogte waren van de inhoud van het contract dat met dhr. Kamerbeek bij zijn aantreden is overeengekomen en wie dat contract destijds ondertekend hebben.
3.      Is het naar de mening van uw College mogelijk voor DELTA om na het vertrek van dhr. Kamerbeek een adequaat gekwalificeerde nieuwe CEO aan te trekken voor een salaris dat binnen de (WNT) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (in de volksmond Balkenendenorm) valt en dit ook zonder contractueel excessieve slarisverhogingen op termijn, prestatiebonussen, een lange termijn bonus en een exorbitante vertrekregeling vast te leggen?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter