Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Wanbeleid Waterdunen. (07-02-2016) Vragen namens (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                       Oostburg, 7 februari 2016
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. zoveelste tegenvaller als gevolg van wanbeleid inzake Waterdunen.

 
Toelichting
De fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) waarschuwt uw College al jaren voor de significante risico’s aangaande het project Waterdunen, bekritiseert uw wijze van aanpak en probeert o.a. door middel van het stellen van vragen en het indienen van moties onze Zeeuwse bevolking te behoeden voor “financiële tegenvallers”.
 
Helaas, het mocht niet baten, uw College bleef ziende blind en horende doof voor onze waarschuwingen en kritiek.
 
Nu is het te laat en vraagt uw College Provinciale Staten om raad en wilt u ons dus medeverantwoordelijk maken voor ‘de uitvoering van het project’, door ons binnenkort keuzemogelijkheden voor te leggen. Indien PS zou besluiten om het project te versoberen teneinde het tekort te dekken en op termijn zou blijken dat de voorspelde economische impuls niet gehaald wordt, dan kan uw College de schuld c.q. de verantwoordelijkheid doorschuiven; daar past de fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) voor!
 
Vragen
1.     De fractie van de (PVZ) vindt de informatievoorziening vanuit uw College aangaande de aangekondigde “nieuwe” c.q. verhoogde tegenvaller inzake Waterdunen te summier en wil derhalve van u vernemen waaruit die tegenvaller van ruim 6 miljoen euro is opgebouwd.
2.     (a) Gezien het feit dat de accountant constateert dat de voorziening voor de post onvoorzien onvoldoende is, willen wij van uw College vernemen welk bedrag t.b.v. die post nog dient te worden bijgeraamd. (b) Met welke mogelijke tegenvallers houdt uw College zelf nog rekening naar de toekomst toe en welk bedrag zou daar nog mee gemoeid kunnen zijn?
3.     Kan uw College aangeven per welke datum PS de door de portefeuillehouder de reeds twee keer eerder (eind december en eind januari) toegezegde keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd?
4.     Gaarne vernemen wij van uw College hoeveel geld er wordt gereserveerd voor onderhoud van Waterdunen (o.a. baggerkosten binnen en buiten het gebied, wegen- en wandelpaden e.d.).
5.     Wij willen weten van uw College welk bedrag er opzijgezet wordt om mogelijke schade die kan ontstaan door verzilting te compenseren en acht uw College dat bedrag een realistische voorziening? Zo ja, graag uw uitgebreide onderbouwing.
6.     Hoe zit het met het risico van de inlaatduiker; wie is er verantwoordelijk? Dient uw College ook daar nog een extra reservering/voorziening voor in te calculeren?
7.     Overheden hebben met elkaar afgesproken rekeningen binnen 30 dagen te betalen (n.a.v. crisis en herstelwet); kan uw College ons garanderen dat die afspraak ook bij het project Waterdunen wordt nagekomen?
8.     Er is door portefeuillehouder de Reu in maart vorig jaar geconstateerd dat het project Waterdunen onder bemenst was (1,5 Fte); waarom heeft uw College daar dan pas eind 2015 actie op ondernomen? Tevens willen wij van uw College vernemen hoeveel kosten daar in totaal mee gemoeid zijn.
9.     Is uw College met onze fractie van mening m.b.t. de keuzemogelijkheden, in ogenschouw nemende dat versoberingen op de uitvoering van het project Waterdunen de beloofde economische impuls onder druk kan zetten, gehoopte extra inkomsten van partners en derden erg onzeker zijn, dat een extra provinciale bijdrage, waarbij de tekorten afgewenteld worden op onze Zeeuwse inwoners, dan de meest realistische optie is?
10.Is uw College voornemens, aangaande de aanpak van projecten, hier lessen uit te trekken en in de toekomst te gaan werken met turn-key projecten een bankgarantie te eisen en een opleverdatum vast te leggen? Zo nee, graag uw uitgebreide toelichting waarom niet.
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter