Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

DELTA. (22-01-2016) Vragen namens (PVZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                       Oostburg, 22 januari 2016
 
Geacht College,
 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. Informatiebijeenkomst aangaande DELTA d.d. 19-01-2016.

 
Toelichting
Tijdens de presentatie kwam naar voren dat de verwachte verliezen bij het onderdeel Energie (m.n. productie) zo groot zijn en naar verwachting zo lang zullen aanhouden, dat zij de continuïteit van de onderneming bedreigen en dat het tot op heden niet gelukt is de verlieslatende onderdelen bij een partner onder te brengen.
Verder werd gesteld dat op de huidige voet doorgaan geen optie is en dat daarom een herstructurering van de onderneming onvermijdelijk zal zijn.
Tevens werd benadrukt dat er een juridische verplichting bestaat om de bestaande schuldeisers zorgvuldig te behandelen en dat om die reden geld ter beschikking gesteld zal moeten worden aan de verlieslatende activiteiten vanuit de gezonde onderdelen (kapitalisatie).
 
Kernpunten van de informatiebijeenkomst
·       Een voorstel tot herfinanciering voor een bedrag van 150 miljoen Euro via een op te richten entiteit (HoldCo) die de aandelen Evides van DELTA zou overnemen om vervolgens een lening voor dat bedrag bij een bank aan te trekken en daarna dat bedrag ter beschikking te stellen aan DELTA.
·       Omdat aandelen Evides geen harde activiteiten zijn, zal de bank een borgstelling willen hebben van de publieke aandeelhouders.
·       Uitgaande van een bijdrage van EUR 150 miljoen bedragende de maximale rente- en aflossingsverplichtingen dan minder dan EUR 10 miljoen per jaar, op basis van 2,5% rente en een lening termijn van 30 jaar.
Vragen
1.     Behoud van werkgelegenheid is uitermate belangrijk voor Zeeland, maar kan uw College harde onderbouwde garanties geven voor het behoud van de werkgelegenheid bij DELTA? Zo nee, betekent de voorgestelde herstructurering in combinatie met een herfinanciering dan slechts uitstel van executie en is verkoop per direct dan wellicht een betere optie?
2.     (a) De fractie van de (PVZ) wil van uw College vernemen wat de financiële (verlies)prognose voor DELTA de komende jaren is en of in het licht daarvan het aantrekken van een “krediet” van EUR 150 miljoen wel zinvol is? (b) Welke termijn hoopt DELTA, naar de mening van uw College, met dit “krediet” te overbruggen in een dalende markt waar de resultaten van DELTA steeds verder onder druk komen te staan en is die termijn volgens u voldoende? Graag een feitelijke onderbouwing van uw antwoord.
3.     Stel dat de creditrating van DELTA nog verder naar beneden wordt bijgesteld, welk bedrag moet DELTA dan verplicht als garantie aanhouden en heeft de herfinanciering met een lening voor een bedrag van 150 miljoen euro dan überhaupt nog wel zin?
4.     Tijdens deze informatieavond kwam ook naar voren dat onder alle omstandigheden een oplossing voor de verlieslatende onderdelen en EPZ gevonden zal moeten worden. Als je dat afzet tegen het feit dat er een juridische verplichting bestaat om de bestaande schuldeisers zorgvuldig te behandelen en dat om die reden geld ter beschikking gesteld zal moeten worden aan de verlieslatende activiteiten vanuit de gezonde onderdelen (kapitalisatie), kan uw College dan aangeven welk bedrag hiermee in totaal gemoeid is?
5.     Wat betekent het voor DELTA als de kerncentrale niet “op afstand” gezet kan worden?
6.     (a) Kan uw College garanderen dat er bij het bereiken van de saneringsdatum voor de kerncentrale voldoende financiële middelen veilig weggezet zijn en de provincie Zeeland niet gevraagd zal worden om een onverhoopt tekort aan te zuiveren? (b) Ook wil onze fractie van uw College vernemen hoe veilig, in geval van faillissement, de tot op heden gereserveerde middelen beheerd worden, welk bedrag er nu in totaal gereserveerd is en er specifiek op die rekening staat en welk bedrag er jaarlijks toegevoegd wordt.
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter