Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Westerschelde op Rode Lijst. (12-01-2017) Vragen aan GS van Zeeland namens PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) d.d. 12-01-2017.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                                        Oostburg, 12 januari 2017,
 
 
Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Westerschelde op Rode Lijst’.

 
Toelichting
Omroep Zeeland d.d. 11-01-2017: ,,De Westerschelde is één van de veertien gebieden in Nederland op de Europese lijst van bedreigde leefgebieden voor planten en dieren.
De Europese Commissie heeft voor het eerst een dergelijke lijst laten opstellen.
De zogenoemde Rode Lijst is tot stand gekomen na een internationale studie waaraan 300 experts drie jaar hebben gewerkt.
Rode Lijsten zijn al eerder opgesteld voor vogels, amfibieën, mossen, bijen, dagvlinders, reptielen en paddenstoelen.
Plaatsing op zo’n lijst betekent doorgaans dat er maatregelen volgen om bedreigde soorten te beschermen.”
 
Vragen
1.      De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw College vernemen of er consequenties zijn voor onze provincie Zeeland en zo ja welke? Gaarne ontvangen wij van u een gedetailleerde toelichting.
2.      Tevens willen wij van uw College vernemen per welke datum u op de hoogte was van deze ontwikkeling?
3.      Indien zou blijken dat uw College hiervan ruim op voorhand op de hoogte was en er mogelijk negatieve gevolgen voor Zeeland te verwachten zouden zijn, waarom heeft uw College Provinciale Staten hiervan dan niet per omgaande op de hoogte gesteld (actieve informatieplicht)?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter