Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Waterdunen. (11-12-2015) MOTIE namens (PVZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 11-12-2015.

MOTIE
Verzoek aan Rekenkamer Zeeland tot onderzoek van het project Waterdunen,
van het lid François Babijn, Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 11 december 2015,


Constaterende dat:
·        De Provincie Zeeland garant staat voor “mogelijke tekorten” met betrekking tot het project Waterdunen;
Overwegende dat:
·        De financiële positie van de Provincie noopt tot grote waakzaamheid en een bedachtzame houding in het aanpakken en uitvoeren van risicovolle projecten;
·        Het vanuit onze zorgplicht en in het algemeen belang, zaak is om boven water te krijgen welke afspraken er in het verleden en ook vandaag de dag nog zijn/worden gemaakt over Waterdunen;
·        Erg onduidelijk is of de financiële afwikkeling van dit moment wel strookt met de uitgangsposities van en gesloten akkoorden tussen betrokken partijen;
  • De vraag relevant is, of Provinciale Staten gedurende het gehele traject tijdig en correct zijn geïnformeerd (actief en passief) en wie er voor onverhoopt aan het licht te brengen nalatigheden en/of fouten verantwoordelijk zijn of waren;
  • Provinciale Staten daar lering uit kan trekken en/of consequenties aan verbinden;
Besluiten:

De Rekenkamer Zeeland te verzoeken een grondige financieringsanalyse, haalbaarheidsstudie en risico-inventarisatie van het project Waterdunen te starten, over de uitkomsten daarvan aan PS te rapporteren en conform de noodzakelijke stappen te ondernemen.


 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)
François Babijn