Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Asielbeleid gemeente Sluis. (24-09-2015) Motie namens Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 24-09-2015.

MOTIE Asielbeleid gemeente Sluis

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·        Het College van de gemeente Sluis het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft laten weten dat ze willen helpen (PZC 15 september 2015);
·        Het College van Sluis in het artikel tevens aangeeft niet zelf een concrete locatie of vorm van opvang op het oog te hebben en dat eventueel aan het COA over te laten;
·        Uit diverse bronnen blijkt (o.a. uitlatingen Staatssecretaris en media) dat het COA op zoek is naar locaties voor de opvang van minimaal 600 asielzoekers voor de duur van 10 jaar;
·        De gemeente Sluis nu al reeds een inspanning levert door een aantal ‘statushouders’ op te nemen;

 Overwegende dat:
·        De gemeente Sluis asielzoekers in het algemeen nauwelijks toekomstperspectief te bieden heeft;
·        Het openbaar vervoer in onze gemeente en provincie ernstig te wensen overlaat;
·        De gemeente Sluis uit kleine kernen bestaat die ontwricht kunnen raken door het onderbrengen van een dergelijk groot aantal van minimaal 600 asielzoekers;
·        Door alle bezuinigingen op het politieapparaat de legitieme vraag rijst of de veiligheid binnen onze gemeente dan afdoende gewaarborgd kan blijven;
·        Het gemeentebestuur van Sluis ook een verantwoordelijkheid draagt t.o.v. onze huidige inwoners;
        
Draagt het College op:
Alleen, conform landelijke regelgeving, een aantal ‘statushouders’ te blijven opnemen maar tevens per omgaande ons gewijzigde standpunt kenbaar te maken aan alle betrokken organisaties en overheden dat onze gemeente Sluis niet in staat is en derhalve ook niet bereid is, om een groep van minimaal 600 asielzoekers onder te brengen;
Maar dat we wel bereid zijn, om over een tijdelijke gespreide opvang van een kleinere groep asielzoekers - passend bij de opbouw van onze bevolking- in overleg te gaan met het COA en onze bevolking hier actief bij te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Ondertekening indiener(s)

Lijst Babijn