Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Sluiting Psychiatrische Adelingen in Terneuzen en Vlissingen. (26-08-2015) Vraag bestemd voor Gedeputeerde Staten van Zeeland van de Statenleden François Babijn en Annebeth Evertz.

Statenfracties Provincie Zeeland
Partij voor Zeeland & Partij van de Arbeid

Aan: College van Gedeputeerde Staten
Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Datum: 26 augustus 2015

Betreft: Vraag ingevolge artikel 44 van het reglement van orde van de Statenleden François Babijn en Annebeth Evertz over sluiting van de PAAZ inTerneuzen en de PAAZ in Vlissingen

Toelichting
Op 20 augustus jongstleden zijn Statenvragen ingediend over de voorgenomen sluiting van de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) in de ziekenhuizen van Terneuzen en Vlissingen.
In het verleden had de Nederlandse zorgverzekeraar CZ een contract met een zorgverlenende instantie in Knokke-Heist in België. Zeeuwse patiënten konden daar, juist in crisissituaties, ook terecht.

In dit verband hebben de fracties van de Partij voor Zeeland en de Partij van de Arbeid de volgende aanvullende vraag aan het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland:
Zijn de verantwoordelijke partijen inzake de bereikbaarheid van de Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg bereid om wederom over de grens in België te kijken naar de mogelijkheden? Zo nee, dan vernemen wij graag een uitgebreide motivering waarom niet.

Hoogachtend namens de Statenfracties van de Partij voor Zeeland en de Partij van de Arbeid,
François Babijn en Annebeth Evertz