Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. mogelijke sluiting sporthal Scheldeveste Breskens. (14-05-2015) Vragen gesteld namens Lijst Babijn door fractielid Lia Flikweert (inclusief beantwoording d.d. 08-06-2015 door gemeente Sluis).

gemeente
Aan Lijst Babijn
t.a.v. mevrouw L. Flikweert
Blauwe Torenpad 1
4524EW Sluis
Postadres:
Postbus 27
4500 A A Oostburg
Bezoekadres:
Nieuwstraat 22
4501 BD Oostburg
Telefoon 140117
Telefoon+31 (0)117 457 000
Telefax +31 (0)117 452 241
IBAN: NL65RABO0147823005
Swift: RABONL2U
BTW-nummer: 811046321B01
www.gemeentesluis.nl
info@gemeentesluis.nl
ons kenmerk
uw brief d.d.
uw kenmerk
behandeld door
doorkiesnummer
onderwerp
bijlage(n)
Oostburg,
BB/U/2015 ÖJlfcrb
14 mei 2015
W.A. Schram
0117-457 148
Vragen mogelijke sluiting sporthal Scheldeveste Breskens
één
- 8 JUNI 2015
Geachte mevrouw Flikweert,
In uw schrijven van 14 mei 2015 heeft u, namens de Lijst Babijn, vragen gesteld over een
mogelijke sluiting van sporthal Scheldeveste te Breskens.
In de bijlage treft u de beantwoording van de door u gestelde vragen aan.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De secretaris, De burgeraeeslex^
S.l. de Kievit-Minnaert Jetten M
Pag. 1/1
Vragen over een mogelijke sluiting van Sporthal Scheldeveste en Roompot
Zwemparadijs door Roompot Vakanties b.v.
1. Klopt het dat Roompot Vakanties b.v. plannen heeft om Sporthal Scheldeveste en
Roompot Zwemparadijs in Breskens te sluiten?
Antwoord:
Roompot heeft plannen om een kwaliteitsslag te maken met Vakantiepark Zeebad maar
heeft daartoe nog geen concrete plannen ingediend.
2. Moet de gemeente instemmen m.b.t. de sluiting van de hal ?
Antwoord:
Het is van belang dat de gemeente eerst de plannen kent van de Roomport. Van
gemeentewege is bij de Roompot schriftelijk gevraagd de plannen in te dienen.
3. Zo ja, heeft Roompot Vakanties b.v. toestemming gevraagd om de sporthal en het
zwemparadijs te mogen sluiten ?
Antwoord:
Op basis van ontvangen signalen gaan we er vanuit dat zowel de sporthal als het
zwembad onderdeel uitmaken van de kwaliteitsslag. In verband met het niet bekend zijn
van de plannen, kan hier nog geen duidelijkheid over gegeven worden.
4. De initiatiefnemers van toen - Bij de Vaate, Pannenschuur en Ko v.d. Velde
mochten dat park alleen bouwen als er een bovenwijkse voorziening kwam voor
o.a. de burgers van Breskens. Men koos voor een sporthal en een zwembad. Klopt
dat ?
Antwoord:
Ja, dat was één van de voorwaarden.
5. Kan na sluiting van Sporthal Scheldeveste en het Roompot Zwemparadijs deze
afspraak nog worden nagekomen of zijn bij overname door Roompot Vakanties
b.v. de eerder gemaakte afspraken uit de exploitatie-overeenkomst niet mee
overgenomen ?
Antwoord:
De in de overeenkomst d.d. 28 mei 1996 geldende voorwaarden en weergegeven in de
notariële akte d.d. 5 juli 1996 zijn van kracht gebleven bij overname van het vakantiepark
door Roompot Vakanties.
6. Is er al overleg geweest tussen uw college en Roompot Vakanties b.v. en zo ja,
zijn in dat overleg de eerder gemaakte afspraken over het beschikbaar blijven van
de sporthal en het zwemparadijs voor o.a. de burgers van Breskens aan de orde
geweest ?
Antwoord:
Ja, op 4 februari 2015 is op verzoek van Roompot Vakantiepark een overleg geweest
tussen een vertegenwoordiging van Roompot Vakantiepark Zeebad en wethouder De
Bruijn.
Omdat er nog geen concrete plannen waren heeft wethouder De Bruijn gevraagd om
deze in te dienen.
De tot dan toe geldende afspraken bleven onverminderd van kracht.
7. Hoe luiden de gemaakte afspraken ?
Antwoord:
Bij de overdracht door Zeebad aan de Roompot (brief 28 april 2000 gericht aan Roompot,
B&W besluit 25 april 2000) is de Roompot jegens de gemeente verplicht tot het volgende:
a. Het openbare karakter van de sporthal- en zwembadaccommodatie wordt
gegarandeerd, hetgeen inhoudt dat Roompot verplicht is het zwembad en de sporthal
(tegen betaling) open te stellen voor een ieder,ook gedurende de avonduren en een
goede toegankelijkheid van wegen naar en parkeerterrein nabij de accommodatie te
garanderen.
b. De tariefstelling voor inwoners uit de gemeente en in de regio opererende
verenigingen van de openbaar te gebruiken accommodatie dient in overleg met de
gemeente te geschieden.
c. De gemeente krijgt de bevoegdheid de sporthal te (doen) gebruiken voor
sportdoeleinden t.b.v. sport- en andere verenigingen en krijgt daartoe de beschikking
over tenminste 12 uren per week.
In de B&W nota van 25 april 2000 is tevens nog het volgende vermeld:
Aan degene die geklaagd hebben over onduidelijkheid rondom de overgang naar
Roompot c.q. informatie hebben gevraagd over de juridische status van Scheldeveste
kan duidelijkheid worden verschaft. Meegedeeld kan worden dat de bemoeienis van
de gemeente niet verder strekt dan hetgeen hiervoor (punten a t/m c) is vermeld.
Dit is een weergave van lid 1 van de notariële akte* van mr. Beijsens, notaris ter
standplaats Zierikzee, d.d. 5 juli 1996, artikel 16 lid 1 a, b en c.
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Oostburg heeft op 15 februari 2001
besloten de notariële overeenkomst d.d. 5 juli 1996 tussen de gemeente en voorheen Bij
de Vaate Recreatie Zeeland b.v. (inmiddels Vakantiepark Breskens b.v.) te beëindigen
met instandhouding overigens van de bepalingen die krachtens speciale bedingen aan
anderen zijn opgelegd (punten a, b en c).
8. Zo nee, hoe is dan de onrust over het sluiten van deze voorzieningen onder de
burgers van Breskens te verklaren ?
Antwoord:
Omdat van de zijde van de Roompot allerlei materiaal en materieel in een gedeelte van
de sporthal geplaatst werd en de gebruikers hierover vragen hebben gesteld bij de
parkbeheerder.