Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

VEILIGHEIDSRISICO’S en VERROMMELING provincie Zeeland door met name DISTELS, JACOBSKRUISKRUID en REUZENBERENKLAUW. (21-08-2015) Open brief gericht aan alle overheden in Nederland namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ).

OPEN BRIEF.
 
Onderwerp: VEILIGHEIDSRISICO’S en VERROMMELING provincie Zeeland door met name DISTELS, JACOBSKRUISKRUID en REUZENBERENKLAUW.
Oostburg, d.d. 21-08-2015
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting.
Onze Provincie Zeeland wordt al jaren geteisterd door een zich steeds verder uitbreidende epidemie van welig tierende onkruiden zoals o.a. stekelige distels, giftig jacobskruiskruid (dodelijk voor mens en dier) en giftige reuzenberenklauw (kan brandwonden en blindheid veroorzaken).
De op 14-07-2010 in werking getreden versoepeldeDistelverordening Zeeland 2010’ en daarenboven het gebrek aan handhaving van deze verordening, zijn hier met name debet aan.
 
Distelverordening Zeeland 2010.
,,Artikel 2 bevat de algehele gebodsbepaling om te voorkomen dat de distelsoorten Cirsium arvense (akkerdistel) en Sonchus arvensis (akkermelkdistel) die groeien op landbouwgronden en een strook van 30 meter daaraan grenzend tot bloei komen.”
 
Dat betekent dat boeren 100% van hun gronden vrij van distels moeten houden op straffe van, maar o.a. “natuurterreinbeheerders” slechts een strook van 30 meter grenzend aan deze landbouwgronden distelvrij moeten houden. De theorie hier achter is dat distelzaden zogenaamd niet verder dan 30 meter uitzaaien.
Omdat onze Provincie (met name de “nieuwe natuur” gebieden) inmiddels overwoekerd is met distels en ander onkruid, is de fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening en velen met ons, dat de tijd gekomen is om deze theorie te toetsen met een gedegen wetenschappelijk onderzoek.
 
GIFTIG Jacobskruiskruid.
In 2007 bleek reeds dat meer dan een kwart van de door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzochte honingmonsters pyrrolizidine alkaloïden (PA's) bevatte, afkomstig uit onder meer het plantengeslacht Senecio (waaronder Jacobskruiskruid). (BRON: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
De giftige stoffen worden zowel bij mens als dier in de lever opgeslagen en dat leidt na inname van een bepaalde hoeveelheid tot de dood omdat er geen tegengif bestaat en genezing onmogelijk is!
De fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is van mening dat er een registratie zou dienen plaats te vinden, door middel van sectie op overleden dieren, om vast te kunnen stellen of er- en zo ja hoeveel slachtoffers er jaarlijks vallen gerelateerd aan vergiftiging door jacobskruiskruid.


GIFTIGE Reuzenberenklauw.
Deze enorme plant kan na aanraking brandwonden veroorzaken bij mensen (kinderen) en (huis)dieren. Het sap uit de haartjes kan bij contact met de ogen permanente blindheid veroorzaken.
 
Doelstelling.
De fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heeft deze problematiek reeds meerdere malen onder de aandacht gebracht en doet dat vandaag opnieuw in een ultieme poging een verdere vervuiling/verrommeling van ons mooie Zeeuwse polderlandschap tegen te gaan en belangrijker nog, ter voorkoming van onschuldige slachtoffers.
 
Samenvattend verzoekt de fractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) om een gedegen wetenschappelijk onderzoek te initiëren naar de verspreiding en kiemkracht van distelzaden in relatie tot de 30 meter regel welke is opgenomen in de ‘Distelverordening Zeeland 2010’.
Tegelijkertijd acht onze fractie het letterlijk van levensbelang dat er een onderzoek komt naar een mogelijke relatie tussen sterfgevallen onder dieren (vee) en jakobskruiskruid en naar de mogelijke gevolgen voor de (voedsel)veiligheid voor de mens.
Tot slot wil onze fractie dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen en bestaande regelgeving strikter gaan handhaven.
 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : francois.babijn@zeeland.nl
Website: www.partijvoorzeeland.nl
 
P.S.
Aangaande ontvangers subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
De beheersovereenkomsten agrarisch natuurbeheer konden tot 27 maart jl. opgezegd worden, omdat op 1 januari 2015 het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is ingegaan.
 
Op provinciaal niveau is er bijvoorbeeld een basisvoorwaarde bijgekomen. Namelijk in Friesland, Noord-Brabant, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland zijn natuurbeheerders verplicht haarden van akkerdistel te verwijderen voordat zij tot bloei komen.
 
Wie de beheersovereenkomst niet heeft opgezegd, accepteert de aanpassing van de beheersubsidie(s) aan de gewijzigde basisvoorwaarden.