Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

ZorgSaam (08-05-2015). Vragen namens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) gericht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                           Oostburg, 8 mei 2015
 
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. brief BZW m.b.t. actuele problematiek ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en de beantwoording door GS van Zeeland.
 
Toelichting
Het openhouden van ziekenhuizen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie, maar het Provinciebestuur heeft naar onze mening wel een verantwoordelijkheid (zorgplicht) ten opzichte van de inwoners van Zeeland in zijn algemeenheid.
 
Vragen
1.     De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag van uw College vernemen of ZorgSaam bij de Provincie Zeeland heeft aangeklopt voor een mogelijke garantstelling of andere vorm van hulp?
2.     Is uw College bereid om (in samenspraak met alle betrokken partijen) een bemiddelende voortrekkers rol op u te nemen, met als primair doel deze belangrijke voorzieningen voor Zeeuws-Vlaanderen te kunnen behouden?
3.     Is uw College bereid om een onderzoek te initiëren naar de financiële status van ZorgSaam teneinde vast te kunnen stellen of deze cruciale voorzieningen voor Zeeuws-Vlaanderen op enigerlei wijze behouden kunnen worden en ter voorkoming dat er met zinloze investeringen (mogelijke garantstellingen) gemeenschapsgeld verloren zou kunnen gaan?
4.     Is uw College bereid om (uiteraard onder voorbehoud goedkeuring Provinciale Staten en indien voornoemd onderzoek zou uitwijzen dat het verantwoord is) een mogelijke garantstelling of andere vorm van (financiële) hulp aan ZorgSaam in overweging te nemen?
5.     Is uw College tevens bereid om te gaan lobbyen bij minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor financiële steun voor het behoud van de ziekenhuizen in Zeeuws-Vlaanderen?
6.     Naar aanleiding van de “ontslaggolf” bij ZorgSaam is er een sociaal plan aangekondigd door ZorgSaam waarvoor 8 miljoen euro zou worden uitgetrokken. Onze Statenfractie wil van uw College vernemen of deze toezegging door ZorgSaam gestand wordt gedaan?
7.     Loopt het percentage overheadkosten van ZorgSaam in de pas met andere vergelijkbare instellingen binnen Nederland?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),
François Babijn, Fractievoorzitter