Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. uitlatingen D66 (Sluis). (01-04-2015) Vragen namens Lijst Babijn gericht aan de Raad en het College van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Vragen m.b.t. uitlatingen coalitiepartner D66 (Sluis).
Oostburg, d.d. 01-04-2015
 
 
Geacht College,
 
Toelichting.
Twee artikelen in de PZC: ,,D66 Sluis: uitbreiding boerenbedrijf leidt tot verstening buitengebied” en ,,D66 Sluis: verwijs landbouwers naar bedrijventerrein”, zijn voor de Raadsfractie van Lijst Babijn aanleiding om d.m.v. onderstaande vragen aan uw College om opheldering te vragen.
 
Vragen.
1.     Heeft uw College kennis genomen van de uitlatingen van uw coalitiepartner D66 (Sluis) en deelt u de door hen geformuleerde standpunten? Graag uw uitgebreide toelichting waarom wel of waarom niet.
2.     Fractievoorzitter W.J. Huigh D66 (Sluis) laat optekenen: ,,Onder het mom van 'niet-aantoonbare economische motieven' mochten landbouwers regelmatig zelfs méér uitbreiden dan officieel is toegestaan, concludeert Huigh.”                                                                                                 Graag vernemen wij van uw College of er, zoals fractievoorzitter W.J. Huigh D66 (Sluis) klip en klaar stelt, in het verleden door de gemeente Sluis regels en/of wetten overtreden zijn op dit gebied? Wederom graag voorzien van uw uitgebreide toelichting en feitelijke onderbouwing.
3.     Inhoudelijk willen wij graag van uw College horen of het wel realistisch c.q. haalbaar is, zoals D66 (Sluis) stelt: ,,Landbouwers kunnen beter loodsen bouwen op bedrijventerreinen dan op hun eigen erf”; er van uitgaande dat de benodigde gronden op het eigen erf reeds in bezit/voorhanden zijn en de voor de bouw van loodsen benodigde gronden op een industrieterrein gekocht dienen te worden?
N.B. Daar komen nog de volgende punten bij: denk aan toezicht houden, grotere afstanden overbruggen van en naar een bedrijventerrein (verkeersveiligheid, meer uitstoot slecht voor milieu), mogelijke stofoverlast, geluidsoverlast (landbouwmachines, ventileren), stankoverlast (mestopslag). Of moet deze overlast dan ook maar meeverhuizen naar het bedrijventerrein?
4.     Tot slot willen wij weten of uw College afstand neemt van de uitlating van fractievoorzitter W.J. Huigh D66 (Sluis): ,,Is het dan nooit genoeg, moet het altijd groter?”, dit gezien het feit dat de gemeente Sluis een ‘krimpgebied’ is en economische (wettelijk toegestane) ontwikkelingen/uitbreidingen in onze gemeente zeer welkom zijn?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl