Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AANGENOMEN MOTIE Openbaar Vervoer. (26-02-2015) MOTIE namens Lijst Babijn, aangenomen tijdens Besluitvormende Raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 26-02-2015.

MOTIE Openbaar Vervoer.
 
MOTIE namens Lijst Babijn bestemd voor Raadsvergadering 26 februari 2015.
 
 
MOTIE
 
‘Geld bestemd voor tolvrije dagen Westerscheldetunnel (300.000 Euro) inzetten voor oplossen knelpunten openbaar vervoer’
 
De raad van de gemeente Sluis bijeen op 26 februari.
 
 
Constaterende dat:
·       Er door Provinciale Staten van Zeeland een motie is aangenomen waarin Gedeputeerde Staten wordt opgedragen alle knelpunten m.b.t. openbaar vervoer in kaart te brengen;
 
Overwegende dat:
·       Zodra alle knelpunten door GS in kaart zijn gebracht, er financiële middelen benodigd zijn om die knelpunten op te lossen en daarin in de motie niet is voorzien;    
 
Draagt het College op:
Te verzoeken dat het geld dat nu bestemd is voor de financiering van de tolvrije dagen Westerscheldetunnel (300.000 Euro) wordt “omgebogen” naar het oplossen van zoveel mogelijk knelpunten in het openbaar vervoer en dat standpunt over te brengen aan het bestuur van de provincie Zeeland.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Lijst Babijn
 
François Babijn                                                                       Lia Flikweert