Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Openbaar Vervoer. (25-01-2015) MOTIE namens Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering van 13 februari 2015.


MOTIE
 
‘Geld bestemd voor tolvrije dagen Westerscheldetunnel (300.000 Euro) inzetten voor oplossen knelpunten openbaar vervoer’
van de leden François Babijn en Ruud Muste, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
 Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 13 februari 2015,
 
Constaterende dat:
·       Er door Provinciale Staten van Zeeland een motie is aangenomen waarin Gedeputeerde Staten wordt opgedragen alle knelpunten m.b.t. openbaar vervoer in kaart te brengen;
 
Overwegende dat:
·       Zodra alle knelpunten door GS in kaart zijn gebracht, er financiële middelen benodigd zijn om die knelpunten op te lossen en daarin in de motie niet is voorzien;     
 
Draagt het College op:
Te bewerkstelligen dat het geld dat nu bestemd is voor de financiering van de tolvrije dagen Westerscheldetunnel (300.000 Euro) wordt “omgebogen” naar het oplossen van zoveel mogelijk knelpunten in het openbaar vervoer.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
 
François Babijn                                                                       Ruud Muste