Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Behoud TS6 brandweerwagen voor zowel Aardenburg als IJzendijke. (11-12-2014) MOTIE Lijst Babijn bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 18-12-2014.

Datum vergadering: 18 december 2014
Agendapunt:  
Onderwerp: MOTIE Behoud TS6 brandweerwagen voor zowel Aardenburg als IJzendijke
Ingediend door: Lijst Babijn

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
·       de VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ) voornemens is de in te zetten brandweerwagens in de kernen Aardenburg en IJzendijke te devalueren van TS6 naar TS4;
·       kernen van meer dan 1.500 inwoners zoals Aardenburg en IJzendijke conform de gehanteerde criteria recht hebben op een TS6 brandweerwagen, maar daar zogezegd van kan worden afgeweken;
 
Overwegende dat:
·       er tijdens de commissie Ruimte/AB van d.d. 03-12-2014 door de beide betrokken brandweerkorpsen voldoende steekhoudende argumenten naar voren zijn gebracht om de conclusie te kunnen trekken, dat het ongewenst is dat er door VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ) voor de kernen Aardenburg en IJzendijke wordt afgeweken van de standaard gehanteerde normering en de inzet van een TS6 brandweerwagen voor zowel Aardenburg als IJzendijke gewaarborgd dient te blijven;
 
Draagt het College op:
per omgaande stappen te zetten om voor zowel de kern Aardenburg als de kern IJzendijke de inzet van een TS6 brandweerwagen te kunnen blijven garanderen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Ondertekening indiener(s)
 
Lijst Babijn