Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheid getijdenduiker Waterdunen. (05-11-2014) Vragen namens Lijst Babijn gericht aan het College van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Veiligheid getijdenduiker Waterdunen.
Oostburg d.d. 05-11-2014,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting
Tijdens een openbare commissievergadering van het Waterschap Scheldestromen kwam naar voren dat er grote problemen geconstateerd zijn aangaande de getijdenduiker bij Waterdunen.
 
Vragen
1.     Is uw College op de hoogte van deze problematiek?
2.     Kan uw College bevestigen dat er nu al scheuren in de duiker zijn ontstaan en dat het geheel verzakt?
3.     Kan uw College bevestigen dat de stroomsnelheid van het in en uitgaand water verkeerd is berekend en er vrijwel zeker ontgrondingskuilen zullen ontstaan die de teen van de dijk bij ‘t Killetje kunnen aantasten en als gevolg daarvan mogelijk een dijkval zou kunnen plaatsvinden?
4.     Kan uw College de veiligheid van onze inwoners, gezien genoemde ontwikkelingen, nog wel voldoende garanderen?
5.     Gaat uw College maatregelen nemen; zo nee, waarom niet?
6.     Hoe snel kunnen, in geval van onverhoopte calamiteiten, de tunnels in de dijk bij Breskens worden gesloten?
7.     Is de afvoer van het polderwater, welke geïntegreerd is in de getijdenduiker, in geval van een calamiteit wel voldoende gewaarborgd?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.        : 0117 452945
E-mail   : info@lijstbabijn.nl