Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Vernieuwbouw" Gemeentehuis. (07-07-2005) Inspreek Besluitvormende Raadsvergadering.

Besluitvormende Raadsvergadering Donderdag d.d. 07-07-2005.
 
  College Sluis negeert eis coalitie lazen we in de krant. De “gelegenheidscoalitie” CDA, VVD/Gemeentebelangen en Nieuw West, een meerderheid binnen de Raad dus, had het College opdracht gegeven varianten te berekenen binnen een gesteld kader van 4,5 miljoen euro. Zij gaven tevens opdracht te onderzoeken of het leegstaande ABN Amrogebouw op de Markt in Oostburg bij de huisvesting van het ambtenarenapparaat betrokken zou kunnen worden.
Onbegrijpelijk is dat:
1.     het College slechts één extern bureau belastte met dit onderzoek. Bij een dergelijk ingrijpende kwestie lijkt mij dit voor besluitvorming onvoldoende.
2.     een Raadsmeerderheid het College opdracht geeft binnen een kader van 4,5 miljoen euro te blijven en er vervolgens plannen worden gepresenteerd die op papier bijna het dubbele kosten. In de praktijk zal dat nog verder gaan uitlopen gezien het feit dat er in Nederland nog geen enkel overheidsgebouw is opgeleverd binnen het vastgestelde budget (zie voorbeeld M.F.C. Sluis) Daar komt nog bij dat ICT uitgaven ook nog niet in de berekeningen zijn meegenomen.
3.     het College schermt met het efficiëntie voordeel dat een centrale huisvesting met zich meebrengt. Men claimt daardoor het ambtelijk apparaat te kunnen reduceren terwijl men recent weer een manager grote projecten heeft aangenomen.
4.     uit het onderzoek blijkt dat het ABN Amrogebouw ingrijpend aangepast dient te worden omdat het grotendeels ongeschikt is om een gedeelte van het ambtelijk apparaat in te huisvesten en zelfs ongeschikt is om archieven in onder te brengen. Klinkklare onzin volgens mij! Het gebouw is voorzien van een luchtbehandelinginstallatie, huisvestte tot voor kort bankmedewerkers volgens ARBO norm en een voormalig bankgebouw zou niet geschikt zijn om archieven in onder te brengen!?
5.     het parkeerprobleem dat na de voorgestelde vernieuwbouw zal ontstaan nergens aan de orde komt.

6.     het vereiste archeologisch bodemonderzoek gebagetelliseerd wordt. (Het betreft hier archeologisch waardevol gebied).

7.     een vernieuwbouw voorstel van de gerenommeerde Oostburgse firma FUNDEX ten bedrage van 2,7 miljoen euro ex. BTW niet ter beoordeling aan de Raad wordt voorgelegd.
8.     het CWI in de plannen wordt betrokken, terwijl men ondanks onze bijdrage van 40.000 euro per jaar, zich nog steeds niet heeft vastgelegd voor de toekomst. (Door internet zal op termijn voorkeur gegeven worden aan centralisatie en daarmee zullen, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, kleine vestigingen als deze komen te vervallen.)
9.     Sluis aan Zee een rol kan spelen bij de besluitvorming. (PvdA wil duur Gemeentehuis, VVD/Gemeentebelangen wil Sluis aan Zee).
  
Samenvatting.

Het College negeert willens en wetens de eisen van de Raad en stuurt aan op kostenverslindende vernieuwbouw. De Gemeente bezit onvoldoende financiële middelen en zal derhalve het overgrote deel van het benodigde kapitaal moeten lenen. Wij, de inwoners van de Gemeente Sluis, zullen hiervoor opdraaien. De Gemeentelijke lasten zullen jaarlijks stijgen, hetgeen nu al blijkt uit de nieuwe voorgestelde begroting.

 
Ik verzoek bij deze de leden van de Gemeenteraad, alle feiten in overweging te nemen, aan te dringen op minimaal een tweede expertise en niet overhaast voor de zomervakantie over te gaan tot besluitvorming. Hou a.u.b. rekening met ons, de inwoners van de Gemeente Sluis en zet de tering naar de nering.
 
 
 
 
N.B. Waar en tegen welke prijs worden de ambtenaren, die momenteel werkzaam zijn in het huidige Gemeentehuis te Oostburg, tijdens de vernieuwbouw ondergebracht? Kan dat wel in het W.E.A. gebouw?