Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

ZWIN. Vragen m.b.t. behandeling ingezonden verzoek. (01-08-2014) Brief namens Lijst Babijn gericht aan de Raad en het College van de gemeente Sluis.

Aan            : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Vragen m.b.t. behandeling ingezonden verzoek gericht aan de Raad en het College van de gemeente Sluis d.d. 11 juli 2014 (zie bijlage).
Oostburg, d.d. 01-08-2014,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting
Op 11 juli jl. heeft mevr. Flikweert, namens de Raadsfractie van Lijst Babijn, een verzoek tot het indienen van een ‘Bezwaarschrift m.b.t. voorlopige aanwijzing als Natura 2000-gebied van een ca.10 ha groot gedeelte van het natuurgebied 't Zwin en de Kievittepolder’ (gericht aan de Raad en het College) ingediend.
Daarbij is expliciet aangegeven dat het een urgente kwestie betreft, gezien het feit dat de deadline voor het indienen van een bezwaarschrift is gesteld op 6 augustus 2014.
Omdat onze Fractie constateerde dat dit verzoek niet werd doorgestuurd aan de Raad en het College hebben wij diverse malen ‘aan de bel getrokken’ en ten overvloede nogmaals gewezen op de betreffende deadline van 6 augustus a.s..
Op 25 juli jl. kreeg mevr. Flikweert onderstaande reactie van het behandelende MT-lid:
,,Goedemiddag Lia,
We hebben elkaar van de week al even gesproken over de raadsvraag die je gesteld hebt over Het Zwin. We concludeerden samen al dat het geen technische vraag is want je maakt een politiek standpunt, en roept het college op om dat standpunt over te nemen.
Als college hebben wij, in opdracht van de raad, ons tot op heden niet verzet tegen de uitbreiding van het Zwin. Wel hebben we, ook succesvol, aandacht gevraagd voor de economische effecten voor Retranchement. Wij hebben nu geen aanleiding om dat standpunt te wijzigen.
Wij hebben wel via de informele kanalen aandacht gevraagd voor de mogelijke verzilting van de naastliggende landbouwgronden. Aangezien de Provincie dit ook heeft opgepakt en er maatregelen worden getroffen om verzilting tegen te gaan, lijkt het ons te ver te gaan om als overheidsorgaan een formeel bezwaarschrift in te dienen.
……………………..
Afdelingshoofd”
 
Vragen
·       Kan uw College toelichten of het gebruikelijk is dat MT-leden namens het College vragen beantwoorden en besluiten nemen zonder dit eerst terug te koppelen met het College?
·       Kan uw College met reden omkleed uitleggen waarom dit urgente verzoek van 11 juli jl. met een deadline van 6 augustus a.s., gericht aan de Raad en het College, tot op heden (01-08-2014) nog steeds niet is doorgestuurd aan de Raad en het voltallige College?
·       Kan uw College verklaren waarom, in dit geval een urgent verzoek gericht aan de Raad en het College met een deadline (06-08-2014), ingeboekt is (als spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd) voor de Commissie Ruimte/AB van 10 september 2014 a.s.?
·       Is uw College voornemens om deze kwestie alsnog (per omgaande) voor te leggen aan de Raad? Zo nee waarom niet?
·       In het geval uw College bijgevoegde reactie van het MT-lid zou overnemen, wil de Fractie van Lijst Babijn gedetailleerd van u vernemen: (a) uit welke officiële documenten/besluiten blijkt dat er ‘maatregelen worden getroffen om verzilting tegen te gaan’ (gaarne documenten/besluiten bijvoegen bij uw beantwoording). (b) via welke informele kanalen uw College aandacht heeft gevraagd voor de mogelijke verzilting van de naastliggende landbouwgronden en waarom uw College via informele kanalen werkt bij een dergelijke ingrijpende problematiek? (Graag uw uitgebreide motivering) (c) waaruit blijkt dat de Provincie dit heeft opgepakt? (Graag o.a. verslagen van de ‘Internationale Zwincommissie’ bijvoegen om deze uitspraak te staven.) Dit laatste punt mag u als een officieel verzoek van de Raadsfractie Lijst Babijn aan uw College beschouwen; wij willen inzage in de verslagen van deze ‘Internationale Zwincommissie’ over de jaren 2010 tot heden.
 
In afwachting van uw spoedige reactie, gezien genoemde deadline van 6 augustus a.s., verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (Fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax        :
E-mail   : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl