Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

DELTA N.V.. (11-07-2014) Art. 44 vragen namens Partij voor Zeeland (PvZ) aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.


 
College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
                                                                                       Oostburg, 11 juli 2014
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. DELTA N.V.
 
Toelichting
Energieproducenten ondervinden niet alleen nadeel van de economische crisis, maar ook van de dump van overcapaciteit aan “windstroom” uit Duitsland.
(Netto stroomimport uit Duitsland + 650%; verbindingen tussen Nederland en Duitsland worden aangepast om nog meer energietransport te kunnen verwerken; bron: DELTA N.V..)
Du moment dat er een overproductie van energie dreigt in Duitsland en Duitsland het niet langer in de vorm van ‘goedkope stroom’ over de grens kwijt kan, worden windparken afgeschakeld en betaalt de ‘Duitse Overheid’ (lees burger) een compensatie uit aan de exploitanten/aandeelhouders voor gederfde inkomsten.
 
Naar aanleiding van de lopende strategiebepaling aangaande DELTA N.V.                            heeft onze Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) dan ook de hierna volgende vragen aan uw College.
 
Vragen
1.     Gaarne vernemen wij van uw College of er risico’s verbonden zijn aan en zo ja welke (met name financiële), voortvloeiende uit het besluit om een contract af te sluiten voor (verplichte) afname van windenergie (windpark Groningen) voor een contractperiode van ten minste 10 jaar vanaf het jaar 2016 door DELTA N.V. (mogelijke voorbeelden o.a.: noodzakelijke “onrendabele” investeringen in back-up capaciteit om de stabiliteit van ‘het net’ te kunnen garanderen, boetedagen, energie niet kwijt kunnen door overproductie c.q. gebrek aan afname).
2.     Kan uw College met redenen omkleed aangeven waarom een dergelijk ingrijpend besluit (DELTA wordt hiermee de grootste afnemer van elektriciteit geproduceerd door windparken op zee) genomen werd, los van de lopende bepaling c.q. invulling van de toekomstige strategie van DELTA N.V.?
3.     Naar aanleiding van de aangekondigde verplichting tot sluiting van de Kolencentrale te Borssele, verzoeken wij uw College om helder uiteen te zetten of en zo ja welke strategie er enerzijds uitgewerkt wordt m.b.t. het te verwachten verlies aan werkgelegenheid daardoor en anderzijds m.b.t. de te verwachten saneringskosten/opruimkosten.
 
Wij vernemen het graag.
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ),
François Babijn, Statenlid