Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) m.b.t. Zeeuws-Vlaamse landbouwsector. (28-03-2014) Vragen namens Lijst Babijn aan het College van de gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) m.b.t. Zeeuws-Vlaamse landbouwsector.
Oostburg, d.d. 28-03-2014
 
 
Geacht College,
 
Toelichting.
Het op grote schaal vernietigen van grote oppervlakten vruchtbare landbouwgronden in Zeeland omwille van nieuwe natuur, is door heftige politieke en maatschappelijke weerstand en de huidige economische crisis aanzienlijk minder kansrijk geworden dan de “groene lobby” had voorzien. Dus dan maar op zoek naar andere methoden om de agrarische sector, nog altijd het sterkste fundament onder de Zeeuws-Vlaamse economie, een kopje kleiner te maken..?
 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) belooft alvast een gigantisch probleem te gaan worden. Erger, effectiever en sneller dan ontpoldering. 
Peter de Koeijer, voorzitter ZLTO Zeeland, is er in ieder geval niet gerust op hoe “een stel ambtenaren op het Provinciehuis in Middelburg, zonder ruggenspraak met de sector” heeft bedacht, dat het maar eens afgelopen moest zijn met bemesten rond Natura-2000 gebieden. Niet bemesten raakt aan het bestaansrecht van de agrarische sector in het Zuidwesten en is volgens De Koeijer ‘vanzelfsprekend volstrekt irreëel’.
De PAS heeft betrekking op 133 van de ± 160 Natura 2000-gebieden, waar beschermde habitattypes last zouden hebben van de huidige en vroegere neerslag van stikstof. Voor Zeeland komt dat neer op 14 definitief Natura 2000 aangewezen gebieden en 2 met een voorlopige aanwijzing, t.w. Krammer-Volkerak en het Zoommeer. De neerslag van stikstof in onze provincie is voornamelijk te wijten aan “binnendrijvende stikstofdekens” van de ons omringende regio’s. Die neerslag vertoont al jaren een dalende lijn, maar wordt door de “groene lobby” nog steeds gezien als een bedreiging van plant en dier en daarom beoogt men dus de invoering van deze nieuwe regelgeving, zodat er binnen een bepaalde afstand tot een beschermd gebied niet langer bemest mag worden. Voor zover onze fractie bekend, gaat het om bemestingsvrije zones van enkele honderden meters. Het komt er dan in de praktijk op neer dat in Zeeland het totale landbouwareaal zo ongeveer wordt gehalveerd, met een gigantische kapitaalvernietiging (± € 75.000,-- / ha.) en niet te vergeten tevens een ongewenste verlaging van de voedselproductie tot gevolg. Dit mag NOOIT gebeuren!
 
N.B. Nederland heeft zich in 1996 op de zogenaamde ‘voedseltop’ van de Food and Agriculture Organisation (F.A.O.) te Rome geconformeerd aan het consigne om de wereldvoedselproductie in 30 jaar te verdubbelen.
 
Premier W. Kok sprak destijds tijdens zijn redevoering op die vergadering in Rome o.a. de “toezegging” uit: ,,Elk land moet zijn eigen broek ophouden”.
 
Een ander doel van de conferentie in 1996 was het toen bestaande aantal mensen dat voedseltekort leed (796 miljoen), in 2015 gehalveerd te krijgen. Bij de evaluatie in 2001 bleek dat men niet op schema lag.
 
Ons land houdt zich slecht aan de gemaakte afspraken. Allerlei plannen buitelen over elkaar heen om zelfs zeer vruchtbare landbouw grond aan zijn bestemming te onttrekken.
Overwegingen
Vanzelfsprekend kan Nederland de wereldvoedselvoorzieningsproblemen niet in zijn eentje oplossen, maar ons land (inclusief Zeeuws-Vlaanderen) levert wel een wezenlijke bijdrage door de export in het kwalitatief hoogwaardige segment. U als volksvertegenwoordigers mag niet toestaan dat desondanks wordt vastgehouden aan het “vernietigen van een substantieel deel van de Nederlandse landbouwgrond”. Het zou er immers op neer komen dat Nederland, in afwijking van het bovenvermelde streven naar een grotere productie, de voornaamste GROND-slag daarvoor uitschakelt.
 
Vragen.
1.     Klopt het, dat deze mega-catastrofe voor de Zeeuws-Vlaamse landbouw, door “een stel ambtenaren op het Provinciehuis in Middelburg” in de benen is gebracht, zonder afstemming met de sector, zoals ZLTO-voorzitter Peter de Koeijer aangeeft?
2.     Is uw College het met onze fractie eens, dat de heer De Koeijer en met hem de talrijke agrarische ondernemers in Zeeland, zich terecht ernstig ongerust maken over deze nieuwe vorm van “ontpoldering”?
3.     Is uw College bereid om samen met andere (Zeeuws-Vlaamse) gemeenten gericht actie te ondernemen tegen de mogelijke invoer van deze ‘Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)’ regeling?
 
Onze fractie verneemt het graag ten spoedigste, omdat het hier gaat om een alarmerende situatie.
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.     : 0117 452945
Fax     : 0117451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl