Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE 'Behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen'. (25-03-2014) Motie is aangenomen; alleen D&T en VVD stemden TEGEN.

Datum vergadering:  25 maart 2014
Agendapunt:  
Onderwerp:  MOTIE ‘Behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens- 
 Vlissingen’.
Ingediend door:  Lijst Babijn, CDA, Nieuw Gemeentebelang, PvdA,
 Helder Zeeuws, D66

De raad van de gemeente Sluis,

Constaterende dat:
•                   Provinciaal portefeuillehouder, Gedeputeerde van Heukelom, tijdens de Statenvergadering van 14 maart jl. heeft bevestigd dat er sprake is van het “naar beneden  bijstellen” van de vaarfrequentie van het fiets-voetveer Breskens-Vlissingen;
•                   dit grote ongerustheid oproept bij particuliere gebruikers en het bedrijfsleven;
•                   de gemeenteraad van Sluis unaniem van mening is dat de huidige ‘vaarfrequentie van het fiets-voetveer Breskens-Vlissingen’ behouden dient te worden.
•                   de Rijksoverheid Zeeuws-Vlaanderen specifiek heeft aangewezen als ‘krimpregio’ en voor deze regio ‘krimpgelden’ beschikbaar heeft gesteld;
•                   Provinciale Staten van Zeeland deze ‘krimpgelden’ op 25-01-2013 hebben ‘geoormerkt’;
 
Overwegende dat:
•                   minder afvaarten van het fiets-voetveer de leefbaarheid en economie van met name het ‘krimpgebied’ West-Zeeuws-Vlaanderen ongetwijfeld negatief zullen beïnvloeden;
•                   dit eveneens een negatieve wissel zal trekken op het toerisme aan beide zijden van de Westerschelde, waarbij o.a. gedacht moet worden aan de bereikbaarheid per fiets;
•                   wellicht een deel van de geoormerkte ‘krimpgelden’ ingezet zou kunnen worden voor een ‘kwalitatief behoud’ van het fiets-voetveer, teneinde een verdere ‘krimp’ te helpen voorkomen;
•                   de gemeente Sluis, d.m.v. het indienen van goed onderbouwde voorstellen bij de provincie Zeeland, aanspraak kan maken op die geoormerkte ‘krimpgelden’.
 
Draagt het College op:
Per omgaande een goed onderbouwde aanvraag in te dienen bij de provincie Zeeland, teneinde aanspraak te kunnen maken op ‘krimpgelden’, met als doel de huidige vaarfrequentie van het fiets-voetveer Breskens-Vlissingen te kunnen continueren.

En gaat over tot de orde van de dag,Ondertekening indiener(s)
 
Lijst Babijn             CDA          Nieuw Gemeentebelang                  
 
 
 
      PvdA                                      Helder Zeeuws                           D66