Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE ‘Behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen’. (12-03-2014) Motie Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 14-03-2014.

DE HIERNA VOLGENDE MOTIE WERD TIJDENS DE BEHANDELING IN DE STATENVERGADERING VAN 14 MAART NOODGEDWONGEN DOOR DE PARTIJ VOOR ZEELAND INGETROKKEN VANWEGE ONVOELDOENDE STEUN; MET NAME CDA, PVDA EN DE VVD LIETEN HET AFWETEN !!!  (N.B. Een motie van dezelfde strekking, ingediend door de Partij voor Zeeland op 25 januari 2013, werd destijds eveneens door een ruime meerderheid verworpen).

M O T I E
‘Behoud vaarfrequentie fiets-voetveer Breskens-Vlissingen’, van de leden François Babijn en Johan Robesin, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 14 maart 2014,
 
Constaterende dat:
·       sprake is van een mogelijk “naar beneden  bijstellen” van de vaar-frequentie  fiets-voetveer Breskens -Vlissingen;
·       dit grote ongerustheid oproept bij particuliere gebruikers en bedrijfsleven;
 
Overwegende dat:
·       minder afvaarten van het fiets-voetveer de leefbaarheid en economie van met name het ‘krimpgebied’ West-Zeeuws-Vlaanderen , ongetwijfeld negatief zullen beïnvloeden;
·       dit eveneens een negatieve wissel zal trekken op het toerisme aan beide zijden van de Westerschelde, waarbij o.a. gedacht moet worden aan de bereikbaarheid per fiets;
·       wellicht een deel van de geoormerkte ‘krimpgelden’ ingezet zou kunnen worden voor een kwalitatief behoud van het fiets-voetveer, teneinde een verdere ‘krimp’ te helpen voorkomen;
 
Draagt het college op:
er zorg voor te dragen dat de vaarfrequentie van het fiets-voetveer tussen Breskens en Vlissingen ongewijzigd blijft.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Johan Robesin
 
 
François Babijn