Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Watertoren Oostburg. (21-11-2013) Betoog Lijst Babijn (L.B.) t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 21-11-2013.

Watertoren Oostburg
 
Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor herstel van de buitenmantel en het herkenningsmerk voor Oostburg ("de druppels").
 
De huidige particuliere eigenaren hebben de watertoren aangekocht met als doel daarin een ‘Bed and Breakfast’ te realiseren; blijkbaar zonder vooraf een sluitend businessplan uit te werken.
De vraag is dan ook gerechtvaardigd, of het terecht is dat de inwoners van de gehele gemeente Sluis financieel dienen bij te springen en dat bovendien in een tijd waarin steeds meer de nadruk wordt gelegd op zelfredzaamheid, omdat twee ondernemers in spe, een slecht onderbouwd “zakelijk avontuur” zijn aangegaan wat op de klippen is gelopen.   
 
Het raadsvoorstel.
Ik citeer een passage uit het voorstel: ,,Met de eigenaren zal direct na een positief besluit uwerzijds een overeenkomst worden gesloten, waarin is vastgelegd dat een deel van de meerwaarde van het onroerende goed bij een eventuele verkoop binnen een bepaalde termijn zal worden betaald aan de gemeente als tegemoetkoming in de kosten die nu worden gemaakt voor het noodzakelijke onderhoud van dit onroerend goed”.
Op welke onderbouwde feiten baseert uw College een “mogelijke” meerwaarde; m.a.w. is het wel realistisch om uit te gaan van een “mogelijke meerwaarde” bij een “eventuele” verkoop?
Waarom is er geen, desnoods renteloze, lening voorgesteld met als onderpand de watertoren?
 
Nog een passage uit het voorstel: ,,Daarnaast hebben wij de begroting nogmaals tegen het licht gehouden. Dit leverde eveneens enige soelaas op”.
De raadsfractie van Lijst Babijn vraagt zich af of uw College enigszins of helemaal de realiteit uit het oog heeft verloren, omdat tijdens de besluitvormende raadsvergadering waarin de begroting is vastgesteld toch duidelijk door uw College is uitgesproken dat de gemeente Sluis 56 miljoen Euro schuld heeft en tevens bevestigde dat er een kortlopende lening van 6,2 miljoen Euro en een langlopende lening van 6,6 miljoen Euro wordt aangegaan; dat betekent een schuld van 68,8 miljoen Euro voor een gemeente met krap 24.000 inwoners.
Daarom willen wij graag van uw College feitelijk vernemen waaruit dat soelaas in hemelsnaam bestaat!
 
 
 
In het oorspronkelijke voorstel werden de kosten bepaald op € 100.585,-- nu worden de kosten geraamd op € 114.671,--.
Daar komen nog de door het College genoemde € 12.000,-- kosten voor aanpassing van de verlichting bovenop = in totaal 126.671,--.
Kan uw College deze prijsverhoging toelichten?

N.B. Kosten herstel kunstwerk bedragen ± € 25.000,--.

 
Vrienden van de watertoren
Respect voor de inzet van de initiatiefnemers voor de actie ‘Red de Druppels’. Maar onze fractie stelt het ‘Algemeen Belang’ van de gehele gemeente Sluis voorop en heeft als speerpunt benoemd ‘het wederom financieel gezond maken’ van onze mooie gemeente Sluis.
Het schilderen van particuliere eigendommen, zoals het de watertoren betreft en een mogelijke precedentwerking die daar van uit kan gaan, past niet in onze doelstelling en derhalve hebben wij, met pijn in het hart (ook wij vinden het een schitterend kunstwerk), besloten tegen het voorliggende voorstel te stemmen.
 
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl