Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT Bestemmen Krimpgelden. (15-11-2013) Amendement namens Partij voor Zeeland (PvZ) bestemd voor Statenvergadering d.d. 15-11-2013.

AMENDEMENT
Bestemmen Krimpgelden, van het Statenlid François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 15 november 2013,
 
Constaterende dat:
  • Het Rijk aan de provincie Zeeland middelen t.b.v. aanpak van specifiek genoemde krimpgebieden heeft beschikbaar gesteld en nog steeds stelt;
  • Provinciale Staten een motie heeft aangenomen met de strekking dat genoemde middelen geoormerkt dienen te worden;
  • Er steeds sprake was van 9 miljoen Euro maar dat bedrag inmiddels “gekrompen” is naar 5,7 miljoen, waar de Provincie vervolgens nog 3 ton uit eigen middelen aan wil toevoegen;
Overwegende dat:
  • De door het Rijk aan de provincie Zeeland beschikbaar gestelde middelen t.b.v. aanpak van de specifiek genoemde krimpgebieden in zijn geheel ook daadwerkelijk ten goede dienen te komen aan die door het Rijk specifiek genoemde krimpgebieden;
  • Indien deze middelen op een andere, meer algemene wijze worden ingezet, het niet valt uit te sluiten dat het Rijk een punt zou kunnen zetten achter deze “uitkering” en mogelijkerwijs de genoemde reeds beschikbaar gestelde middelen zou kunnen terugvorderen;
Spreekt hierbij uit dat:
  • De door het Rijk aan de provincie Zeeland beschikbaar gestelde ‘krimpgelden’, conform de eis van het Rijk, alleen in te zetten ten behoeve van (c.q. alleen ten goede dienen te komen aan) de door het Rijk aangewezen krimpgebieden binnen onze provincie Zeeland en dat te verwerken in de ‘Programmabegroting 2014 inclusief meerjarenraming’.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
François Babijn