Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ziekenhuis. (30-08-2013) Schriftelijke vragen conform Art. 44 vragen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. de voorgenomen bouw van een ziekenhuis op de locatie de Mortiere te Middelburg.


 
 
 
Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 30 aug 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. de voorgenomen bouw van een ziekenhuis op de locatie de Mortiere te Middelburg.
 
Toelichting.
De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) constateert dat wordt vast gehouden aan de gekozen locatie voor de bouw van een ziekenhuis op de Mortiere te Middelburg, dit ondanks het feit dat er door het Waterschap Scheldestromen een ‘negatief wateradvies’ is uitgebracht!
Het gevolg is o.a. dat de kelder en de begane grond beperkt bruikbaar zijn; d.w.z. daar mag geen apparatuur (bijvoorbeeld noodaggregaten) worden geplaatst of patiënten worden ondergebracht.
Tevens hebben wij vernomen dat zich op die plaats een belangrijke rioleringspersleiding bevindt in een weke ondergrond (ter plaatse is al eens een breuk opgetreden) en dat het Waterschap daarom terecht aanvullende voorwaarden stelt, welke met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, voor substantiële meerkosten zullen gaan zorgen.
Tot slot wil onze Fractie er op wijzen dat landelijk beleid juist gericht is op bouwen van kwetsbare voorzieningen op veilige, te allen tijde goed bereikbare, locaties die met name boven zeeniveau gelegen zijn.
 
Vragen.
  1. Kan uw College bevestigen, dat het Waterschap Scheldestromen m.b.t. de gekozen locatie voor de bouw van een ziekenhuis op de Mortiere te Middelburg, een ‘negatief wateradvies’ heeft afgegeven; zo ja, waarom houdt men dan desondanks toch vast aan die locatie?
  2. Gaarne vernemen wij tevens van uw College, of de bouw van het ziekenhuis op die plaats duurder uit valt dan elders, omdat er rekening gehouden dient te worden met een mogelijk overstromingsrisico en zo ja, hoe hoog de meerkosten dan zijn?  
  3. Kan uw College bevestigen dat de rioleringspersleiding in combinatie met de weke ondergrond ter plaatse, voor substantiële meerkosten zullen gaan zorgen en zo ja, welk bedrag daar dan mee gemoeid is?
  4. Welke doorslaggevende motivering heeft men, om in afwijking van landelijk beleid, te kiezen voor een locatie voor de bouw van een ziekenhuis, beneden zeeniveau?
  5. Kan uw College (met name bij grote calamiteiten zoals o.a. watersnood) de bereikbaarheid van een cruciale voorziening als dit ziekenhuis op die plaats garanderen, indien deze polder onverhoopt onder water zou komen te staan, zo nee waarom houdt men dan, tegen alle logica in, toch vast aan deze locatie?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,


Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.