Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fietsbeleid. (15-05-2013) Vraag namens Partij voor Zeeland aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Aan:
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg , 15 mei 2013Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van
het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), n.a.v. de
behandeling van de brief van GS van 9 april 2013 over Voortgang Actieplan
Fiets 2005-2015 in de Commissie Economie & Mobiliteit van 13 mei jl.
 
 
Toelichting.
De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) wil dat Gedeputeerde Staten haar in een eerder stadium in de Commissie Economie en Mobiliteit gedane toezegging, het toezenden van een ‘nieuw (geactualiseerd) Provinciaal Beleidsplan Fiets’ met daarin geformuleerd een aantal keuzemogelijkheden om Provinciale Staten zelf een ambitieniveau te laten vaststellen, gestand doet.
 
Vragen.
  1. Waarom doet uw College uw hierboven geformuleerde toezegging  niet gestand, opdat PS zelf het ambitieniveau kan vaststellen?
  2. Of ontkent uw College nu dat er een document getiteld ‘Provinciaal Beleidsplan Fiets 2012 – 2015’, met daarin hoofdstuk 9 (pag. 43) ‘Afwegingen en Ambitieniveaus’, bestaat?
 
In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,
 
 
Hoogachtend,

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.