Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie Verzoek aan Rekenkamer Zeeland tot onderzoek van het project “Waterdunen”. (14-03-2013) Motie Partij voor Zeeland, bestemd voor Statenvergadering d.d. 15-03-2013.

                                 
MOTIE
Verzoek aan Rekenkamer Zeeland tot onderzoek van het project “Waterdunen”,
van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
 
Ontvangen,
Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 15 maart 2013,
Constaterende dat:
  • De economische crisis ook in onze provincie bijzonder hard heeft toegeslagen en dat nog steeds doet;
  • De Provincie Zeeland garant staat voor “mogelijke tekorten” met betrekking tot het project “Waterdunen”;
  • Recent het Gerecht Europese Unie in Luxemburg gratis overdracht van grond aan natuurorganisaties als ongeoorloofde Staatssteun heeft aangemerkt;
 
Overwegende dat:
  • De financiële positie van de Provincie noopt tot grote waakzaamheid en een bedachtzame houding in het aanpakken en uitvoeren van risicovolle projecten;
  • Het vanuit onze zorgplicht en in het algemeen belang, zaak is om boven water te krijgen welke afspraken er in het verleden en ook vandaag de dag nog zijn/worden gemaakt over “Waterdunen”.
  • Erg onduidelijk is of de financiële afwikkeling van dit moment wel strookt met de uitgangsposities van en gesloten akkoorden tussen betrokken partijen;
  • De vraag relevant is, of Provinciale Staten gedurende het gehele traject tijdig en correct zijn geïnformeerd (actief en passief) en wie er voor onverhoopt aan het licht te brengen nalatigheden en/of fouten verantwoordelijk zijn of waren;
 
  • Provinciale Staten daar lering uit kan trekken en/of consequenties aan verbinden;
 
Besluiten:
De Rekenkamer Zeeland te verzoeken een grondige financieringsanalyse, haalbaarheidsstudie en risico-inventarisatie van het project “Waterdunen” te starten, over de uitkomsten daarvan aan PS te rapporteren en conform de noodzakelijke stappen te ondernemen.
 
Johan Robesin                                                                                                            François Babijn