Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE Onderzoeksopdracht aan Rekenkamercommissie aangaande Waterdunen. (20-03-2013) Motie bestemd voor Besluitvormende raadsvergadering gemeente Sluis d.d. 21-03-2013.

Datum vergadering: 21-03-2013
Agendapunt:  
Ingediend door: Lijst Babijn
Onderwerp: Onderzoeksopdracht aan Rekenkamercommissie
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:
 
  • Het project Waterdunen de gemeente Sluis, in tegenstelling tot wat het College ons eerder heeft voorgehouden, toch geld kost en mogelijk nog veel meer geld kan gaan kosten;
  • De economische crisis ook in onze gemeente bijzonder hard heeft toegeslagen en dat nog steeds doet;
  • Recent het Gerecht Europese Unie in Luxemburg gratis overdracht van grond aan natuurorganisaties als ongeoorloofde Staatssteun heeft aangemerkt;
 
Overwegende dat:
 
  • De financiële positie van onze gemeente noopt tot grote waakzaamheid en een bedachtzame houding in het aanpakken en uitvoeren van risicovolle projecten;
  • Het vanuit onze zorgplicht en in het algemeen belang, zaak is om boven water te krijgen welke afspraken er in het verleden en ook vandaag de dag nog zijn/worden gemaakt over Waterdunen;
  • Erg onduidelijk is of de financiële afwikkeling van dit moment wel strookt met de uitgangsposities van en gesloten akkoorden tussen betrokken partijen;
  • De vraag relevant is, of de gemeenteraad gedurende het gehele traject tijdig en correct is geïnformeerd (actief en passief) en wie er voor onverhoopt aan het licht te brengen nalatigheden en/of fouten verantwoordelijk zijn of waren;
  • De gemeenteraad daar lering uit kan trekken en/of consequenties aan verbinden;
 
De raad er mee in stemt:
 
De Rekenkamer te verzoeken een grondige financieringsanalyse, haalbaarheidsstudie en risico-inventarisatie van het project Waterdunen te starten, over de uitkomsten daarvan aan de gemeenteraad te rapporteren en conform de noodzakelijke stappen te ondernemen.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Ondertekening indiener(s)