Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT m.b.t. ZMF en IVN (12-12-2012) Amendement namens Partij voor Zeeland bestemd voor Statenvergadering d.d. 21-12-2012.


Statenvoorstel invulling ombuigingstaakstelling gesubsidieerde instellingen op basis van kerntaken
 
AMENDEMENT m.b.t. ZMF en IVN

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 21 december 2012,


Constaterende dat:
  • De voorgestelde bezuiniging door GS in het geval van de ZMF en IVN slechts ‘taakstellend’ wordt opgelegd;
  • GS bij de ZMF ook nog eens deze “taakstellende” bezuiniging halveert van € 100.000 naar 50.000,-- Euro en dit “compenseert” met het doorvoeren van een ‘taakstellende’ bezuiniging op de IVN;
  • GS evenals de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) van mening is, dat door meer samenwerking tussen beide organisaties op het gebied van natuur- en milieueducatie, efficiencywinst te behalen is;
Overwegende dat:
  • De ZMF een beroep kan doen op projectsubsidies van de provincie én op bijdragen van bedrijven;
  • De ZMF in het verleden vaak subsidiegeld heeft ingezet om procedures c.q. rechtszaken aan de spannen tegen de diverse overheden en er daardoor nog meer gemeenschapsgeld en daarenboven vaak ook nog kostbare tijd verloren is gegaan;
  • Er door de ZMF nu zogezegd meer ingezet zal worden op het streven naar consensus en samenwerking met deze diverse overheden;
  • De Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) daar geen vertrouwen in heeft en het bovendien ongepast en ongewenst acht dat subsidiegeld c.q. gemeenschapsgeld ingezet wordt door de ZMF om juridische procedures te voeren tegen overheden;
Draagt het college op:
De ZMF effectief te korten en niet “taakstellend” met het eerder voorgestelde bedrag van € 100.000,-- en tevens ook de IVN effectief met € 50.000,-- te korten i.p.v. ‘taakstellend’.
 
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
François Babijn                                                            Johan Robesin