Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT m.b.t. SportZeeland. (12-12-2012) Amendement namens Partij voor Zeeland, bestemd voor Statenvergadering van 21-12-2012.


Statenvoorstel Invulling ombuigingstaakstelling gesubsidieerde instellingen op basis van kerntaken
AMENDEMENT m.b.t. SportZeeland, van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 21 december 2012,


Constaterende dat:
  • SportZeeland een belangrijke maatschappelijke taak vervult;
  • SportZeeland zelf reeds kordaat bezuinigingen heeft doorgevoerd en daarvoor niet wordt beloond;
Overwegende dat:
  • met de voorgestelde bezuiniging SportZeeland in haar huidige vorm niet kan voortbestaan;
  • taakvelden die daardoor noodgedwongen komen te vervallen op een andere wijze zullen moeten worden ingevuld en daar ook een kostenplaatje aan hangt;
  • er als gevolg van de voorgestelde bezuiniging mogelijk banen bij SportZeeland op de tocht komen te staan;
  • het o.i. verstandiger c.q. gewenst is, bestaande kennis en ervaring in de huidige vorm te blijven benutten;
Draagt het college op:
  • het voorstel van SportZeeland over te nemen en i.p.v. de voorgestelde € 263.000,-- een jaarlijkse subsidie van € 400.000,-- te verstrekken;
  • daarvoor dekking te vinden in de post 'Leefbaarheid' en/of het budget bestemd voor 'Grote Sportevenementen';
En gaat over tot de orde van de dag,
 
Partij voor Zeeland (PvZ)
François Babijn                                                            Johan Robesin