Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Motie van afkeuring inzake toepassing Verordening tweede woningen Sluis (17-12-2012) Motie Lijst Babijn t.b.v. Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 31-01-2013.

Datum vergadering: 31 januari 2013
Agendapunt:  
Onderwerp: Motie van afkeuring inzake toepassing Verordening tweede woningen Sluis
Ingediend door: Lijst Babijn
 
De raad van de gemeente Sluis,
 
Constaterende dat:
 
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis schriftelijk toestemming heeft verleend aan een ondernemer m.b.t. het verkopen van nog te bouwen woningen als recreatiewoning c.q. tweede woning (Cadzand).
 
Het College daarmee eigenhandig de bestaande verordening onderuit heeft gehaald omdat daarvan een precedentwerking zal uitgaan en derhalve de bestaande regeling niet langer handhaafbaar is.
 
Overwegende dat:
 
Het College bestaande verordeningen dient uit te voeren c.q. te implementeren en indien noodzakelijk te handhaven; 
 
Spreekt uit dat:
 
het College de verordening tweede woningen in voornoemd geval niet conform heeft toegepast; d.w.z. het College heeft ten onrechte (op voorhand voordat er sprake is van een verkoopprobleem voor permanente bewoning ) art. 7 toegepast, en spreekt daarover zijn afkeuring uit.
 
 
 
 
Ondertekening indiener(s)