Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fietspad Groede-Oostburg. (04-07-2005) Verzoek tot bemiddeling aan Provincie.

Aan            : Provinciale Staten Zeeland (Commissie Economie en Mobiliteit).
                    T.a.v. Commissiegriffier mevr. A.M. Lobik. 
Onderwerp : Gewenst fietspad Groede-Oostburg in het belang van onze
                     schoolgaande jeugd. (+Bijlagen.)
Oostburg, d.d. 04-07-2005, 
 
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw, 
 

Dringend verzoek aan Provinciale Staten om te bemiddelen, teneinde te komen tot de realisatie van een fietspad tussen Groede en Oostburg, om met name de veiligheid van onze schoolgaande jeugd op dat traject te kunnen waarborgen.

Naar aanleiding van mijn onderhoud d.d. 28-06-2005 in het Mauritshof te IJzendijke (bijeenkomst natuurcompensatie Duurzaam Veilig) met Gedeputeerde Mr. Drs. A.J.G. Poppelaars wil ik bij deze graag één en ander toelichten.
Wethouder L.H. Wille van de Gemeente Sluis bevestigde dat de voormalige Gemeente Oostburg in het verleden de benodigde grond reeds had aangekocht waardoor nut en noodzaak m.i. reeds in voldoende mate is aangetoond. (In een later stadium probeerde men aan de hand van tellingen aan te tonen dat er eigenlijk geen noodzaak aanwezig is om ter plaatse een fietspad aan te leggen.) De Wethouder vermeldde tevens dat er toen een bedrag van Hfl. 800.000,-- voor de beoogde aanleg van dit fietspad was gereserveerd. Men verlangde echter ook een bijdrage van Het Waterschap en daar ging het volgens hem mis. De Hfl. 800.000,-- werd vervolgens elders geïnvesteerd en het plan belandde in de ijskast.
Op vraag van de Gedeputeerde aan een woordvoerder van Het Waterschap of er een alternatieve route voorzien van een fietspad bestaat, antwoordde deze bevestigend.
Inderdaad, er bestaat een alternatieve route die geheel voorzien is van een fietspad. Deze route betekent echter een omweg van circa 5,7km ten opzichte van deze kortste en meest voor de hand liggende route van 7km. (zie bijlagen). Het lijkt mij dan ook utopisch te veronderstellen dat daar, op vrijwillige basis, ooit één scholier gebruik van zal maken.
 
Hopende U bij deze overtuigd te hebben van het nut en de noodzaak, verblijf ik,
 
Met de meeste hoogachting,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: