Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE WIJZIGING PROVINCIAAL BELEID t.a.v. PLAATSING 'BRUINE TOERISTISCHE BORDEN'. (21-09-2012) MOTIE Partij voor Zeeland t.b.v. Statenvergadering d.d. 28-09-2012.

Omgevingsplan 2012-2018
MOTIE WIJZIGING PROVINCIAAL BELEID t.a.v. PLAATSING
'BRUINE TOERISTISCHE BORDEN'

van de leden Johan Robesin en François Babijn, Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ).

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 28 september 2012,


Constaterende dat:
  • de bij eenieder, uit binnen -en buitenland bekende 'bruine toeristische borden', met uitzondering van onze provincie Zeeland, overal gesitueerd zijn langs de doorgaande Provinciale en Rijkswegen;
  • deze borden op die plaats optimaal hun functie vervullen, teneinde passanten te "verleiden" de hoofdweg te verlaten om een 'bezienswaardige locatie' te bezoeken;
  • in deze, naar onze mening, de Provincie Zeeland in negatieve zin afwijkt van een beproefd concept;
  • in het verleden andere overheden, waaronder de gemeente Sluis, het Provinciebestuur ook reeds verzocht hebben het beleid t.a.v. de 'bruine toeristische borden' te heroverwegen;
  • in het Omgevingsplan 2012-2018 staat opgenomen dat de Provincie de toeristisch-recreatieve potenties van Zeeland optimaal wil benutten;
 
Overwegende dat:
  • ontegenzeggelijk het toeristische product met de voorgestelde wijziging gediend is;
 
Draagt het college op:
  • het plaatsen van bruine toeristische borden langs de Provinciale wegen in Zeeland met ingang van heden toe te staan en dit te implementeren in het Omgevingsplan 2012-2018, hoofdstuk 3.1.6. 'Verblijfsrecreatie', onder de kop 'Algemeen recreatiebeleid';
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
François Babijn                                                          Johan Robesin