Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Amendement (m.b.t. windturbines) energievisie 'Samen Groen'. (28-06-2012) Amendement Lijst Babijn t.b.v. Besluitvormende Vergadering gemeente Sluis d.d. 28-06-2012.

Datum vergadering: 28 juni 2012
Agendapunt: 8
Onderwerp: Lijst Babijn (LB)
Ingediend door: Voorstel tot het vaststellen van de energievisie "Samen Groen"
 
De raad van de gemeente Sluis,
Gelezen het raadsvoorstel (met het daarbij behorende conceptraadsbesluit) inzake: voorstel tot het vaststellen van de energievisie "Samen Groen".
 
Constaterende dat:
  • Windturbines met een tiphoogte tot 15 meter overeenkomstig het huidige beleid zijn toegestaan en wordt voorgesteld dat indien het omgevingplan 2012-2018 een tiphoogte van 20 meter toestaat dit wordt overgenomen.
  • Tevens wordt voorgesteld dat innovatieve projecten die passen binnen de randvoorwaarden mogelijk zijn.
  • Innovatieve windturbines een maximale ashoogte van 40 meter mogen hebben; de diameter van de turbinebladen in het voorstel niet nader gedefinieerd wordt en derhalve de totale hoogte (tiphoogte), in tegenstelling tot de hierboven vernoemde kleinere windturbines, ook nog niet eens bij voorbaat vast staat.
 
Overwegende dat:
  • De gemeenteraad op 12 mei 2005 heeft besloten een punt te zetten achter de plaatsing van windturbines binnen de gemeente Sluis; als enige uitzondering werd toen bepaald: de planologische procedure voor de plaatsing van twee windmolens met een totale hoogte van 39 meter, op het kadastrale perceel, sectie L nr.1654 aan de Sasputsestraat te Schoondijke, voort te zetten; hetgeen nu niet langer aan de orde is.
 
Besluit:
De energievisie "Samen Groen" vast te stellen met dien verstande dat de "Samenvatting beleid windenergie", op pagina 2, derde alinea als volgt gewijzigd wordt:
  • alleen windturbines met een tiphoogte tot 15 meter zijn overeenkomstig het huidige beleid toegestaan;
  • Windturbines met een tiphoogte hoger dan 15 meter worden nergens toegestaan;
  • Bestaande 'windturbinelocaties' binnen de gemeente Sluis mogen niet worden 'opgeschaald'; d.w.z. bestaande windturbines mogen niet worden vervangen door grotere exemplaren en er mogen op of nabij die locaties ook geen extra windturbines worden bijgeplaatst en;
  • de rest van de tekst in het voorstel en de energievisie conform het hiervoor vermelde aan te passen.
 
 
 
Ondertekening namens indiener:
 
 
 
 
Toelichting: n.v.t.