Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Volksgezondheid. (02-07-2012) Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. onze volksgezondheid d.d. 02-07-2012.

  Partij voor zeeland
Website: www.partijvoorzeeland.nl
e-mailadres: info@partijvoorzeeland.nl
Correspondentieadres: postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG   
 
Aan
het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
 
 
Oostburg , 2 juli 2012

Geacht College,

Schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. onze volksgezondheid.  (+ Foto's in bijlage)
 
Toelichting.
 
Het feit dat in onze provincie Zeeland op veel plaatsen ons drinkwater nog steeds wordt aangevoerd door asbesthoudende (eternit) buizen (zie foto's in bijlage), is voor de Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) aanleiding om aan uw College een aantal vragen voor te leggen.


Asbest.
Zijn alle soorten asbest schadelijk voor de gezondheid?
Conclusie  (BRON: website Beroepsziekten.nl)
Tussen de verschillende asbestsoorten bestaan verschillen in carcinogene en fibrinogene potentie. Alle asbestsoorten zijn kankerverwekkend. Voor de Nederlandse praktijksituatie is onderscheid naar asbestsoort weinig relevant omdat retrospectief meestal geen onderscheid in vezelsamenstelling gemaakt kan worden en er vaak sprake was van gemengde blootstellingen. Wereldwijd blijft het asbestprobleem vooralsnog in volle omvang bestaan.
 
Vragen.
 
  1. Loopt de volksgezondheid binnen onze provincie Zeeland gevaar door drinkwatertransport via asbesthoudende buizen?
  2. Zo ja, kan uw College aangeven, welke maatregelen er in dat geval getroffen zullen worden en binnen welke termijn?
  3. Zo nee, is uw College dan bereid een complete gefundeerde (wetenschappelijke) onderbouwing te verstrekken?
  4. Kan uw College ons verzekeren, dat de veiligheid van werknemers die in aanraking komen met deze asbesthoudende waterleidingbuizen, voldoende gewaarborgd is?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,


 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.


Tijdsbesteding:
• proceduretijd ca. 0,50 uur;
• voorbereiding + vragen 2 uur.