Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windturbines (Gemeente Sluis: voorstel tot vaststellen van de energievisie "Samen Groen"). (13-06-2012) Inspraakreactie Lijst Babijn (Commissie Ruimte/Algemeen Bestuur gemeente Sluis d.d. 13-06-2012.

Windturbines draaien op subsidie; zonder subsidie geen windturbines.
 
'Innovatieve projecten die passen binnen de randvoorwaarden zijn mogelijk.' Wat is de definitie van innovatief en wat zijn de exacte randvoorwaarden (ashoogte 40 meter; maar welke tiphoogte is van toepassing)?
 
'Uit gesprekken met bezwaarmakers is gebleken dat er wel sympathie bestaat voor innovatieve projecten waarbij niet de commerciële doelstelling centraal staat maar de ontwikkeling van nieuwe technieken. Hiervoor is een windmolen tot een hoogte van 40 meter voldoende. De resultaten worden doorberekend naar hogere turbines via computermodellen.'
Kan uw college aangeven met welke bezwaarmakers is gesproken?
Kan uw college definiëren wat wordt verstaan onder projecten waarbij niet de commerciële doelstelling centraal staat?
Indien onder innovatief wordt verstaan onderzoek naar mogelijke vormen van opslag van elektriciteit, kan daarvoor toch ook als bron elektriciteit uit het lichtnet worden benut? (H2, stroomleiding Noorwegen; NordNet-kabel = accu, koppeling met waterkracht)
De resultaten worden doorberekend naar hogere turbines via computermodellen.
Kan uw college, de noodzaak om turbines met een ashoogte van 40 meter toe te staan, toelichten; immers resultaten behaald met een windturbine met een tiphoogte van 15 meter kunnen toch ook worden omgerekend naar hogere turbines via computermodellen?
 
'Windturbines met een tiphoogte van 15 meter zijn conform het huidige beleid toegestaan. Indien het Provinciale Omgevingsplan 2012 - 2018 een tiphoogte van 20 met toestaat wordt dit overgenomen.' Dat betekent een toename in hoogte van ruim 33% en verdere verrommeling van het landschap.
De stelling: hoofdstuk 6.Windenergie (blz 15). 'Mogelijke verstoring van het landschap'. 'Turbines met een ashoogte van 15 meter en hoger hebben impact op hun omgeving. Ze beheersen de omgeving door hun formaat en beweging', onderschrijft onze conclusie m.b.t. verrommeling. En op pagina 16: 'Windturbines kunnen de aantrekkelijkheid van het landschap verminderen', onderschrijft dat eveneens.
 
Dhr. Dekker, exploitant windturbines in Hoofdplaat, vermeldde tijdens vorige inspreekbeurt dat windturbines met een ashoogte van 50 meter commercieel niet interessant en achterhaald zijn.
 
Mevr. Trees Janssens, directeur Zeeuwind: naar verwachting zijn windturbines binnen 5 jaar achterhaald door zonne-energie. (Waarom dan nu nog molens plaatsen voor 15 à 20 jaar?)
 
PROCEDURE
'Nu de windvisie een onderdeel wordt van de energievisie ontstaat de situatie dat op een gedeelte van de visie wel zienswijzen zijn ingebracht en op andere onderdelen niet. Voorgesteld wordt de nieuwe energievisie "Samen Groen" vast te stellen omdat de nu ingediende zienswijzen ruim voldoende zijn om een afgewogen raadsbesluit te nemen. De ruimtelijke impact van de andere vormen van duurzame energie zijn namelijk veel kleiner.
Het voordeel van deze keuze is dat het veel tijdswinst oplevert en parallel met het omgevingsplan loopt zodat (delen van) de energievisie indien nodig nog verwerkt kan worden in het omgevingsplan.
Door de energievisie eind 2012 op te nemen in de duurzaamheidvisie ontstaan nog genoeg mogelijkheden om zienswijzen in te brengen'
Aan het begin staat: 'Omdat de ruimtelijke impact van windturbines en zonnepanelen het grootst is, is nieuw beleid noodzakelijk'.
Zijn uw uitspraken: 'Omdat de ruimtelijke impact van windturbines en zonnepanelen het grootst is, is nieuw beleid noodzakelijk' en 'De ruimtelijke impact van de andere vormen van duurzame energie zijn namelijk veel kleiner', naar de mening van uw college niet met elkaar in tegenspraak?
Kan uw college ontkennen dat de gemeente hier niet de juiste inspraakprocedure gevolgd heeft en dat dat mogelijkerwijs in de toekomst aanleiding zou kunnen geven tot juridische consequenties?
'Het voordeel van deze keuze is dat het veel tijdswinst oplevert en parallel met het omgevingsplan loopt zodat (delen van) de energievisie indien nodig nog verwerkt kunnen worden in het omgevingsplan'.
Kan uw college in detail weergeven op welke wijze (delen van) de energievisie, indien nodig, nog verwerkt kunnen worden in het Omgevingsplan, nu de officiële inspraakperiode definitief is beëindigd?
 
Tevens willen wij van het college graag antwoord op de vragen die door inspreker dhr. H. Enkelaar gesteld zijn.
 
 
Kernpunten.
Geen draagvlak bij de bevolking.
 
Toerisme loopt gevaar.
 
Leergeld: gemeente Sluis heeft € 425.000,-- aan planschades uitgekeerd!
 
Betrouwbaar bestuur. Op 12 mei 2005 heeft de gemeenteraad besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van windenergie, met uitzondering van windturbines van 15 meter.
 
Windturbines draaien op subsidie; zonder subsidie geen windturbines.
 
Eén van de mogelijke alternatieven:
Zonne-energie is aan een grote opmars bezig. De ontwikkelingen gaan snel en de kosten dalen.
 
Tot slot.
LIJST BABIJN is en blijft tegen windturbines in het algemeen en tegen plaatsing binnen de gemeente Sluis in het bijzonder en dat niet alleen voor de verkiezingen, tijdens de verkiezingen, maar ook na de verkiezingen!