Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Waterdunen. (09-03-2012) Vragen, namens Partij voor Zeeland, bestemd voor de vragensessie van de Statenvergadering van d.d. 09-03-2012.

Statenvergadering d.d. 09-03-2012.
Vragen  n.a.v. beantwoording GS (nummer 148), aangaande project 'Waterdunen', bestemd voor de vragensessie.


Toelichting
 
Vraag Partij voor Zeeland
 Ligt er aan deze toezegging ("dat indien er desondanks tekorten mochten optreden bij de aanleg van de voorzieningen van algemeen nut, de provincie deze voor haar rekening zal nemen") een besluit van Provinciale Staten ten grondslag?
 
Antwoord GS:
 ,,Het bij de Raad van State ingenomen standpunt is een verklaring over de feitelijke situatie wat betreft de financiële risico's. Aangegeven is, dat als er tekorten dreigen bij de aanleg van het natuurgebied en de bijbehorende infrastructuur de provincie de enige risicodragende partij is. Voorts is aangegeven dat in het geval van dreigende kostenoverschrijdingen in eerste instantie gezocht zal worden naar bezuinigingsmogelijkheden of aanvullende financiering van derden (zoals Europese subsidie). Mocht bezuiniging niet mogelijk/wenselijk zijn en geen aanvullende financiering aangeboord kunnen worden, dan staat de provincie voor de tekorten aan de lat en zullen we daarvoor dekking moeten vinden. Waar dat het budgetrecht van Provinciale Staten betreft, zal dit aan Provinciale Staten ter besluitvorming worden voorgelegd".
 
Vragen
  1. Kan uw College bevestigen, of met steekhoudende argumenten ontkennen, dat uw College in deze kwestie Provinciale Staten van Zeeland, als hoogste besluitvormende orgaan, volledig gepasseerd/buitenspel gezet heeft en u uw boekje daarmee ver te buiten bent gegaan?
  2. (a) Kan Provinciale Staten nog nee zeggen tegen een mogelijk Collegeverzoek om middelen ter beschikking te stellen, nu uw College t.o.v. de Raad van State zich garant heeft gesteld, mocht in onverhoopte gevallen van kostenoverschrijdingen, daar waar bezuinigingen niet mogelijk/wenselijk zijn en geen aanvullende financiering aangeboord kan worden, daar waar dat het budgetrecht van Provinciale Staten betreft? (b) Zo ja, wat zijn daarvan dan de mogelijke consequenties? (c) Zo nee, hoe kunt u het dan verantwoorden om het budgetrecht van Provinciale Staten met voeten te treden?
  3. Met welk mandaat gaat uw College invulling geven aan mogelijke gevallen waar het geen budgetrecht van Provinciale Staten betreft en kunt u daar ook voorbeelden van geven?
  4. Kan uw College ontkennen dat door uw handelswijze, gezien de omvang van het project 'Waterdunen' en de daarmee samenhangende significante risico's, het niet uitgesloten is dat onze provincie mogelijk op termijn ettelijke miljoenen euro's zal moeten bijdragen of dat de geplande uitvoering van het project drastisch versoberd zou moeten worden met alle gevolgen van dien, en dat dat als een zwaard van Damocles' boven ons hoofd hangt? Gaarne uw uitgebreide toelichting.
  5. Uw College heeft ons in de Commissie REW inzage toegezegd in de risicoparagraaf van het project 'Waterdunen' (na uitspraak Raad van State); wanneer kunnen wij uw uitnodiging daartoe c.q. het stuk tegemoet zien?