Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vuilverbrandingsinstallatie Knokke-Heist (BE)'. (08-03-2012) Art. 44 vragen van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. 'Project-MER-Hervergunning van de vuilverbrandingsinstallatie van Dalkia te Knokke-Heist (BE).

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG
 
 
Oostburg , 08 maart 2012
 
Geacht College,
 
Schriftelijke vragen  conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), m.b.t. 'Project-MER-Hervergunning van de verbrandingsinstallatie van Dalkia te Knokke-Heist (BE)'.
 
Toelichting.
Voor bovenvermeld project loopt momenteel de milieueffectrapportage volgens het decreet van 18 december 2002 (BS 13.02.2003 / MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP).
N.a.v. het feit, dat uit stukken blijkt dat er alleen metingen worden verricht op Belgisch grondgebied, stelt onze Statenfractie van de Partij voor Zeeland (PvZ) aan uw College de hierna volgende vragen.
 
Vragen.
  1. Kan uw College bevestigen, dat er m.b.t. de monitoring van de uitstoot van de genoemde Belgische vuilverbrandingsinstallatie, op Nederlands grondgebied geen onderzoek wordt verricht? Zo ja, kunt u dan aangeven om welke moverende redenen er op ons grondgebied, in tegenstelling tot aan Belgische zijde, geen monitoring plaats vindt?
  2. Om reden van het feit dat de overheersende windrichting er de oorzaak van is dat de meeste uitstoot van de Belgische vuilverbrandingsinstallatie aan Nederlandse zijde van de grens terecht komt, willen wij van uw College vernemen of u bereid bent onverwijld stappen te nemen, teneinde de veiligheid van onze bevolking te kunnen garanderen?  (Meten is weten!)
  3. De Belgische vuilverbrandingsinstallatie voldoet zogezegd aan de Vlaamse normen; kan uw College helderheid verschaffen inzake in hoeverre deze Vlaamse normen mogelijk afwijken van de Europese normen?
  4. Worden de huidige metingen verricht door Dalkia (de exploitant) zelf, of door een onafhankelijke instantie?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,   
 
 
Hoogachtend,
 
Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.