Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE m.b.t. GEWENSTE LANDELIJKE DEELNAME aan ‘EU- VOEDSELHULPPROGRAMMA’. (03-02-2012). Mijn door Provinciale Staten op 3 februari 2012 aangenomen Motie.

MOTIE m.b.t. GEWENSTE LANDELIJKE DEELNAME aan ‘EU- VOEDSELHULPPROGRAMMA’
 
Provinciale Staten in vergadering bijeen op d.d. 3 februari 2012,
 
 
Constaterende dat:
  • Uit CBS-cijfers (2011) blijkt dat in Nederland veel ouders te weinig geld hebben voor voeding en kleding van hun kinderen;
  • Als gevolg van de verslechterende economische situatie de vraag naar voedselhulp in ons land de afgelopen drie maanden (per 15 december 2011) gegroeid is met 15 procent (zie bijlage A);
  • Voedselbanken al geruime tijd een teruglopend aanbod van voedsel aan de voedselbanken constateren, terwijl het aantal cliënten alleen maar toeneemt;
  • Daardoor bij meerdere voedselbanken wachtlijsten ontstaan of de pakketten noodgedwongen kleiner worden;
  • Cliënten van voedselbanken maar zelden producten als vlees, vis, groente, boter en granen in de pakketten aantreffen en de oplossing hiervoor in Europees verband desgewenst direct beschikbaar is;
  • Voedselbanken in Nederland ook in het verleden reeds meerdere malen hebben aangegeven dat zij kampen met een chronisch tekort aan voedingswaren;
  • 20 van de 27 Europese landen gebruik maken van het ‘EU-voedselhulpprogramma’;
  • De Nederlandse Overheid, ondanks herhaalde verzoeken, waaronder het verzoek van ‘Stichting Voedselbanken Nederland’ (de overkoepelende organisatie) van juni 2011 jl. (zie bijlage B), nog steeds weigert om deel te nemen aan voornoemd ‘EU-voedselhulpprogramma’;
 
Overwegende dat:
  • Wij, als volksvertegenwoordigers, de morele plicht hebben om met name op te komen voor de zwakkeren binnen onze samenleving;
 
Draagt het College op:
  • Namens Provinciale Staten van Zeeland, er bij onze Landelijke Overheid op aan te dringen, onverwijld de nodige stappen te zetten om te komen tot aansluiting bij het ‘EU-voedselhulpprogramma’;
 
 
En gaat over tot de orde van de dag,