Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windturbines. (10-01-2012) Vragen aan de raad en het college van de gemeente Sluis m.b.t. de "windvisie".

Aan           : De raad en het college van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Windturbines (vragen m.b.t. “windvisie”).
Oostburg, d.d. 10-01-2012,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Toelichting.
Het voorstel van het college van de gemeente Sluis, om de windvisie "Samen met de Wind" vrij te geven voor inspraak en advies, is voor Lijst Babijn aanleiding tot het stellen van de hierna volgende vragen.
 
Vragen.
 1. Kan uw college ontkennen dat een meerderheid van onze bevolking (gemeente Sluis) tegen de plaatsing van grote windturbines (in dit geval met een ashoogte van 50 meter) is en blijft en er derhalve onvoldoende draagvlak bestaat voor dergelijke initiatieven?
 2. Is uw college niet met ons van mening dat de veiligheid in het algemeen en met name ook op industrieterreinen gewaarborgd dient te zijn en daarom het plaatsen van windturbines aldaar, o.a. i.v.m. een verhoogd risico op blikseminslag (mogelijk brand en losrakende wieken), onverantwoord is?
 3. Kan uw college met feiten onderbouwd ontkennen dat kleine turbines niet technisch zijn doorontwikkeld omdat men wereldwijd inzet op grotere exemplaren die zogezegd beter renderen?
 4. Locatie Hoofdplaat begon met aanvraag voor windturbines met een ashoogte van 40 meter, het werden uiteindelijk turbines met een ashoogte van 80 meter en een totale (tip)hoogte van 120 meter; kan uw college ons in dit geval garanderen dat er uiteindelijk op termijn niet weer een verdubbeling in bouwhoogte zal worden toegestaan?
 5. In de “windvisie” geeft uw college aan dat de tiphoogte (de maximale hoogte inclusief turbinebladen) van windturbines van 15 meter in het nieuwe ‘Omgevingsplan’ zou kunnen worden gewijzigd in een ashoogte van 15 meter; ik citeer: ,,Indien in het provinciale beleid de tiphoogte van 15 meter veranderd wordt in een ashoogte van 15 meter wordt het gemeentelijk beleid hierop aangepast.”; tot slot wordt er nog een hoogte van 20 meter genoemd welke 20 % meer rendement zou opleveren en dat in het nieuwe omgevingsplan deze mogelijkheid eveneens wordt onderzocht. Mogen wij, na het lezen van deze tekst, de conclusie trekken dat dergelijke wijzigingen, zonder tussenkomst van de gemeenteraad, (indien van toepassing) zullen worden doorgevoerd?
 6. Worden locaties, welke voorzien zijn van een windturbine van 15 meter hoog, ook gezien als een bestaande locatie waar een turbine van 50 meter ashoogte mag verrijzen?
 7. Energieproductie van windturbines wordt steevast uitgedrukt in huishoudens; een ondefinieerbare eenheid. Kan uw college, per aanvraag, vermelden wat de gegarandeerde opbrengst per jaar in kilowattuur (kWh) bedraagt en welk percentage dat van het jaarlijks energieverbruik van onze gemeente Sluis “compenseert”?
 8. Mocht, onverhoopt, een meerderheid van de gemeenteraad de bouw van windturbines met een ashoogte van 50 meter goedkeuren, moeten er dan mogelijk op termijn als gevolg daarvan, nog extra bovengrondse hoogspanningsleidingen geplaatst worden binnen onze gemeentegrenzen?
 9. Moet er boven een bepaalde energieproductie ook een MER procedure op worden losgelaten?
 10. Moeten windturbinelocaties, zoals gebruikelijk, weer worden omgezet naar industriegrond, binnen ons mooie Nationale Landschap?
 11. Om de totale hoogte van de voorgestelde windturbines met een ashoogte van 50 meter vast te kunnen stellen, willen wij graag van uw college vernemen welke rotordiameter er toegepast zal worden (ashoogte +  helft rotordiameter = totale hoogte).
 12.  (a) In de “windvisie” stelt uw college: ,,De huidige molens maken minder lawaai, maar het blijft een subjectieve ervaring die niet of nauwelijks in regels te vatten is”. Op welke onomstotelijk bewezen feiten en onderzoeken baseert uw college zich in de “windvisie” als u stelt dat de huidige molens minder lawaai maken; of betreft het hier slechts ongefundeerde aannames en t.o.v. wat maken ze minder lawaai, grotere windturbines? (b) Verliest uw college in dit geval niet uw objectiviteit als u spreekt van een ‘subjectieve ervaring’? (c) Tevens geeft uw college aan dat een ‘subjectieve ervaring’ niet of nauwelijks in regels te vatten is; Kan uw college ontkennen dat dat volkomen irrelevant is; er bestaan immers, zoals u zelf ook aangeeft, wettelijke normen waar aan moet worden voldaan?
 13. Waarom wordt er door uw college in de “windvisie” totaal geen aandacht geschonken aan de problematiek van slagschaduw; of is dat op geen enkele locatie, inclusief industrieterreinen, aan de orde?
 14. De techniek van energieopwekking m.b.v. windkracht heeft in de afgelopen jaren, in tegenstelling tot energieopwekking m.b.v. zonne-energie, niet een zodanig vlucht genomen dat windenergie rendabel is t.o.v. de huidige vormen van energie produceren; waarom zet uw college dan toch in op windenergie? Of ontkent uw college dat windenergie nog steeds afhankelijk is van de nodige subsidies en is uw college dan niet met ons van mening dat er dan ook meer een afweging dient te worden gemaakt t.o.v. andere duurzame energie opwekking waaronder die m.b.v. zonne-energie; een vorm van energieopwekking die de afgelopen jaren wel enorm is geëvolueerd, inmiddels zonder subsidie rendabel kan worden toegepast en welke ons Nationale Landschap niet ingrijpend aantast?
 15. Is uw college bereid om de haalbaarheid te laten onderzoeken voor de implementatie van zonne-energie binnen ons gemeentelijke apparaat (gemeentehuis, brandweerkazerne, zwembaden e.d.)?
 16. Ontkent uw college het risico, dat een toename van het aantal windturbines binnen onze gemeente, wel eens een zware wissel zou kunnen trekken op onze toeristische aantrekkelijkheid en inwoneraantal; zo ja, graag uw uitgebreide motivatie?
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,    
 
 
Hoogachtend,
 
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl