Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vragen m.b.t. De Burght. (27-12-2011) Vragen gericht aan de raad en het college van de gemeente Sluis.

Aan             : De raad en het college van de gemeente Sluis.
Onderwerp: Vragen m.b.t. De Burght.
Oostburg, d.d. 27-12-2011,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Recente ontwikkelingen aangaande ‘De Burght’ roepen bij de raadsfractie van Lijst Babijn de hierna volgende vragen op.
 1. Wie is de eigenaar van de grond waar de voormalige Burght heeft gestaan?
 2. Wie bouwt en wie huurt de voorgestelde 26 (extramurale) appartementen; of betreft het nu 35 appartementen?
 3. Wie wordt er eigenaar van de voorgestelde (extramurale) appartementen?
 4. Hoeveel procent zeggenschap heeft de gemeente?
 5. Indien de gemeente zeggenschap heeft, hetgeen in de aanhef van de vertrouwelijke brief van d.d. 22 december jl. wordt gesuggereerd, per welke datum wordt de gemeenteraad dan langs reguliere weg een voorstel ter besluitvorming aangeboden?
 6. Liggen er convenanten? Zo ja, welke?
 7. Wat is het aandeel van de gemeente?
 8. Speelt de Provincie nog een rol?
 9. Wat willen de senioren, die in 2007 “tijdelijk” zijn ondergebracht in Breskens, zelf? Willen die allemaal terug naar Oostburg, of juist niet? Moet er wellicht, als gevolg van het antwoord op die vraag, uitbreiding plaatsvinden in Breskens of juist niet; heeft de gemeenteraad daar zeggenschap over?
 10. Kunnen genoemde senioren desgewenst wel terugkeren naar Oostburg, omdat de bouw van een “tussenvorm” tussen extramuraal en verpleeghuis niet langer aan de orde is?
 11. Is er grond beschikbaar in de buurt van ‘Verpleeghuis De Stelle’ en het Ziekenhuis, om los van  het genoemde (extramurale) appartementencomplex, nog een aantal (extramurale) appartementen te bouwen, om zodoende een zorgcluster te creëren?
 12. Indien er grond beschikbaar is en er zou worden besloten om op die locatie nog een aantal (extramurale) appartementen te bouwen, binnen welk tijdsbestek zouden die dan in gebruik genomen kunnen worden?
 13. Wanneer wordt ‘Verpleeghuis De Stelle’ aangepast (eenpersoonskamers met sanitaire voorzieningen)?
 14. Kan ‘Verpleeghuis De Stelle’ omgebouwd worden tot een woon-zorgcomplex zoals de Hooge Plaaten in Breskens en Ter Rede in Vlissingen?
 15. Hoe zit het met de wachtlijsten?
 16. Kunt u een prognose geven van de toename van het aantal senioren dat, als gevolg van de ‘vergrijzing’, de komende jaren een beroep zal doen op intramurale en extramurale zorg?
 17. Worden er groepswoningen/leefeenheden voorzien voor dementen? (Ervaring leert immers dat dementen veel rustiger zijn in kleine leefgroepen dan op afdelingen.) In West Zeeuws-Vlaanderen bestaat deze vorm van ‘groepswonen’ nog niet; wordt het niet eens tijd om dat in te voeren?
 18. Binnen welk tijdsbestek (planvorming, procedure, bouw) kan het voorgestelde (extramurale) appartementencomplex er staan?
 19. Wordt er in het genoemde appartementencomplex nog een centrale ruimte voorzien, waar bewoners van ‘Het Lam’ ook gebruik van mogen maken?
 20. Welk bedrijf mag de bouw van de (extramurale) appartementen realiseren? Klopt het dat er reeds een eerste gunning is geweest? Bestaat er een kans op claims, nu er een kleiner complex wordt gebouwd dan eerder was voorzien en zo ja, kan dat mogelijk nog vertraging opleveren?
 21. Op 14 juli 2011 heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college werd opgedragen om zo snel mogelijk een visie voor het centrum van Oostburg op te stellen (onderwijs, wonen, zorg, voorzieningen, parkeerbeleid en verkeersafwikkeling); hoe staat het met die visie?
 
Tot slot wil onze fractie langs deze weg haar ongenoegen uiten over de gang van zaken in het algemeen, maar in het bijzonder aangaande de omgang met de direct betrokkenen.
De bewoners van de voormalige Burght in Oostburg werden in 2007 zogezegd “tijdelijk” ondergebracht te Breskens. Vervolgens werden deze mensen op 30 maart 2011 uitgenodigd (met de bus gehaald en teruggebracht) om de feestelijke onthulling van het ‘bouwbord’ bij te wonen en tevens werd er in Het Ledeltheater, tussen de hapjes en de drankjes door, uitleg gegeven over het nieuw te bouwen ‘complete’ verzorgingstehuis.
Begin juli 2011 werden betrokkenen in kennis gesteld van het feit dat de nieuwbouw van verzorgingstehuis ‘De Burght’ aan het Ledelplein was geschrapt en er op die locatie een scholencomplex zou worden gebouwd; hetgeen later een “losse flodder” bleek te zijn.
Per 22 december jl. (na het kerstdiner nota bene) werden betrokkenen opnieuw met ‘een domper’ geconfronteerd, toen bekend werd gemaakt, dat het voorziene verzorgingstehuis nu definitief van de baan is.
Zo ga je niet met mensen om!
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,
 
Hoogachtend,
Lijst Babijn
François Babijn (fractievoorzitter)
Bakkersstraat 59
4501RB Oostburg
Tel.       : 0117 452945
Fax       : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl