Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Onderzoek Waterschapsverkiezingen. (09-09-2011) Vragen gericht aan Onafhankelijke Senaats Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Aan            : Onafhankelijke Senaats Fractie (Eerste Kamer der Staten-Generaal).

Onderwerp: Vragen en opmerkingen n.a.v. onderzoek waterschapsverkiezingen in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (+ 2 bijlagen).

Oostburg, d.d. 09-09-2011,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Toelichting.

Alle gemeenteraadsleden hebben in het kader van een onderzoek aangaande waterschapsverkiezingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een uitnodiging ontvangen om langs elektronische weg medewerking te verlenen aan het invullen van een enquête.

Deze uitnodiging komt voort uit het voorstel om waterschappen door de gemeenteraden te laten kiezen zoals in het regeerakkoord is opgenomen.

N.B. In deze uitnodiging staat expliciet vermeld dat de antwoorden en gegevens strikt vertrouwelijk en anoniem zullen worden behandeld (zie bijlage 1; de uitnodiging).

 

Vragen.

  1. Vindt u het acceptabel, dat ondanks het feit dat er expliciet wordt aangegeven dat antwoorden en gegevens strikt vertrouwelijk en anoniem zullen worden behandeld, er moet worden ingelogd met een persoonlijke unieke code en dat er aan het eind van de enquête bij vraag 15,17,18,19 gevraagd wordt om de naam van de gemeente, partijnaam, het geboortejaar en tot slot het geslacht in te vullen (zie bijlage 2; de enquête)?
  2. Vindt u het acceptabel, dat nadat er bij vraag 7a de keuzemogelijkheid geboden wordt om aan te geven dat men geen indirecte waterschapsverkiezingen door de gemeenteraad wil, door o.a. te kiezen voor:
  • directe waterschapsverkiezingen gelijktijdig met gemeenteraadsverkiezingen op het stembureau.
  • huidige wijze van directe verkiezingen per post.

de enquête vervolgens gewoon doorgaat alsof men toch gekozen heeft voor de optie ‘indirecte waterschapsverkiezingen door de gemeenteraad’ en er geen mogelijkheid geboden wordt om in dat geval de enquête af te sluiten en men vervolgens verplicht wordt om antwoord te geven op bijvoorbeeld vraag 10, wanneer u een goed tijdstip vindt voor de indirecte waterschapsverkiezingen?

  1.  Is het naar uw mening ethisch verantwoord om in dit geval raadsleden, direct belanghebbenden in deze (extra verantwoordelijkheid betekent meestal extra salaris), een dergelijke enquête voor te leggen; m.a.w. is deze enquête, waarin men met nee geen genoegen neemt en die daarenboven ook nog eens gericht is aan direct belanghebbenden, niet gewoon een poging om een door de coalitie “gewenste wijziging” te legitimeren?
  2. Is het naar uw mening een wenselijke ontwikkeling om een waterschap, dat bijvoorbeeld instaat voor onze veiligheid (dijken, waterkwaliteit, wegen), onder te brengen bij gemeenten, waarbij mogelijkerwijs financiële afwegingen prioriteiten zouden kunnen gaan troebleren?
  3. Kunnen naar uw mening gemeenten, gemeentegrensoverschrijdende zaken, zoals o.a. de aanpak van wegen, waterlopen en waterkeringen (dijken) voldoende, laat staan beter waarborgen dan zelfstandige waterschappen die een gebied in totaliteit besturen?
  4. Acht u bovenstaande voldoende aanleiding tot het stellen van vragen aan de Minister?

 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

F. (François) Babijn

Lid Provinciale Staten provincie Zeeland

Fractie Partij voor Zeeland (PvZ)

Lid gemeenteraad gemeente Sluis

Politieke Vereniging Lijst Babijn (LB)

 

T  : 0117 452945, F: 0117 451207

E  : francois.babijn@zeeland.nl

W : www.partijvoorzeeland.nl W : www.lijstbabijn.nl

 

Privé: Bakkersstraat 59, 4501RB Oostburg

 

Statengriffie: Balans 25, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg