Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Onderzoek Waterschapsverkiezingen. (09-09-2011) Art. 44 vragen namens de Partij voor Zeeland aan Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Aan           : het College van Gedeputeerde Staten.

Onderwerp: schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, Partij voor Zeeland (PvZ), n.a.v. onderzoek waterschapsverkiezingen in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (+ 2 bijlagen).

Oostburg, d.d. 09-09-2011,

 

 

 

Geacht College,

 

De Statenfractie van de Partij voor Zeeland stelt schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde aan uw College n.a.v. onderzoek waterschapsverkiezingen in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu omdat de Provincies toezichthouder zijn op de waterschappen.

 

Toelichting.

Alle gemeenteraadsleden hebben in het kader van een onderzoek aangaande waterschapsverkiezingen, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een uitnodiging ontvangen om langs elektronische weg medewerking te verlenen aan het invullen van een enquête.

Deze uitnodiging komt voort uit het voorstel om waterschappen door de gemeenteraden te laten kiezen zoals in het regeerakkoord is opgenomen.

N.B. In deze uitnodiging staat expliciet vermeld dat de antwoorden en gegevens strikt vertrouwelijk en anoniem zullen worden behandeld (zie bijlage 1; de uitnodiging).

 

Vragen.

1.     Vindt uw College het acceptabel, dat ondanks het feit dat er expliciet wordt aangegeven dat antwoorden en gegevens strikt vertrouwelijk en anoniem zullen worden behandeld, er moet worden ingelogd met een persoonlijke unieke code en dat er aan het eind van de enquête bij vraag 15,17,18,19 gevraagd wordt om de naam van de gemeente, partijnaam, het geboortejaar en tot slot het geslacht in te vullen (zie bijlage 2; de enquête)?

2.     Vindt uw College het acceptabel, dat nadat er bij vraag 7a de keuzemogelijkheid geboden wordt om aan te geven dat men geen indirecte waterschapsverkiezingen door de gemeenteraad wil, door o.a. te kiezen voor:

·        directe waterschapsverkiezingen gelijktijdig met gemeenteraadsverkiezingen op het stembureau.

·        huidige wijze van directe verkiezingen per post.

de enquête vervolgens gewoon doorgaat alsof men toch gekozen heeft voor de optie ‘indirecte waterschapsverkiezingen door de gemeenteraad’ en er geen mogelijkheid geboden wordt om in dat geval de enquête af te sluiten en men vervolgens verplicht wordt om antwoord te geven op bijvoorbeeld vraag 10, wanneer u een goed tijdstip vindt voor de indirecte waterschapsverkiezingen?

3.      Is het naar de mening van uw College ethisch verantwoord om in dit geval raadsleden, direct belanghebbenden in deze (extra verantwoordelijkheid betekent meestal extra salaris), een dergelijke enquête voor te leggen; m.a.w. is deze enquête, waarin men met nee geen genoegen neemt en die daarenboven ook nog eens gericht is aan direct belanghebbenden, niet gewoon een poging om een door de regeringscoalitie “gewenste wijziging” te legitimeren?

4.     Is het naar de mening van uw College een wenselijke ontwikkeling om een waterschap, dat bijvoorbeeld instaat voor onze veiligheid (dijken, waterkwaliteit, wegen), onder te brengen bij gemeenten, waarbij mogelijkerwijs financiële afwegingen prioriteiten zouden kunnen gaan troebleren?

5.     Kunnen naar de mening van uw College gemeenten, gemeentegrensoverschrijdende zaken, zoals o.a. de aanpak van wegen, waterlopen en waterkeringen (dijken) voldoende, laat staan beter waarborgen dan zelfstandige waterschappen die een gebied in totaliteit besturen?

6.     Acht uw College bovenstaande voldoende aanleiding tot het stellen van vragen aan de Minister? Zo nee, waarom niet?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

 

 

 

Hoogachtend,

 

Statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ), François Babijn, Statenlid.