Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE PROCEDURE ONTWIKKELING CENTRUMPLAN OOSTBURG (12-07-2011). Motie bestemd voor Besluitvormende Raadsvergadering d.d. 14-07-2011 namens oppositiepartijen.

M O T I E

PROCEDURE ONTWIKKELING CENTRUMPLAN OOSTBURG

 

De raad van de gemeente Sluis in  vergadering bijeen op donderdag 14 juli 2011,

 

Constaterende dat:

 

·       de gemeenteraad op vrijdag 8 juli jl. door het college, m.b.t. ontwikkelingen aangaande het centrum van de kern Oostburg, geconfronteerd werd met ongewenste ingrijpende wijzigingen van de uitvoering;

·       de gemeenteraad, m.b.t. De Burght wil vasthouden aan de eerder (zelfs feestelijk) aangekondigde nieuwbouw op de plaats waar het gebouw van oudsher stond en waar niet in de laatste plaats, ook bestemmingsplanmatig de procedures reeds zijn afgerond;

·       de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 juni 2011 het bestemmingsplan ‘De Burght-Oostburg’ heeft vastgesteld;

 

Overwegende dat:

 

·       de in de nieuwe gepresenteerde plannen voorziene school op die plaats, een zware wissel zou trekken op de verkeersdoorstroming in het centrum;

·       bewoners van De Burght en Het Lam in grote mate de dupe zijn van het jarenlang voortslepende proces;

·       wij een verdere vertraging, aangaande de bouw van een nieuw onderdak voor onze ontheemde ouderen, derhalve als onwenselijk en zelfs onmenselijk bestempelen;

 

Draagt het college op:

 

·       het bovenstaande voortvarend op te pakken;

·       een raadsbrede commissievergadering Ruimte/AB te beleggen, waarin Woongoed en Woonzorg hun visie over wonen en zorg in de gemeente Sluis, met name in de kern Oostburg, nader kunnen uitleggen;

·       zo snel mogelijk een visie voor het centrum van Oostburg op te stellen (onderwijs, wonen, zorg, voorzieningen, parkeerbeleid en verkeersafwikkeling);

·       de Commissie Ruimte/AB maandelijks uitgebreid te informeren over het Plan van Aanpak Transformatieplan Aantrekkelijk Oostburg;

 

en gaat over tot de orde van de dag,