Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

MOTIE m.b.t. parkeren aan de kust. (23-06-2011) Motie bestemd voor besluitvormende raadsvergadering d.d. 23-06-2011, namens oppositiepartijen Sluis.

MOTIE

 

Parkeren aan de kust

 

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 23 juni 2011,

 

Constaterende dat:

·        door ‘berm parkeren’ de veiligheid aan de kust in het geding is, omdat gebleken is dat hulpvoertuigen (o.a. brandweer) soms onvoldoende ruimte hebben om te kunnen passeren en landbouwvoertuigen en bussen met hetzelfde probleem kampen;

·        de kustwegen waar deze problematiek zich afspeelt in beheer zijn bij het Waterschap en zij derhalve het bevoegd gezag zijn in deze;

 

Overwegende dat:

·        de gemeente Sluis jaarlijks inkomsten misloopt door ‘berm parkeren’ aan de kust;

·        de veiligheid en onze gemeentekas gebaat is met een effectievere aanpak van voornoemd probleem;

·        o.a. plaatsing van het bord E1 (aan die zijde van de weg en over een bepaalde afstand) het parkeren zowel op de weg als in de berm verbiedt;

 

Draagt het college op:

·        in overleg te treden met het Waterschap om in samenspraak te bewerkstelligen, dat daar waar noodzakelijk, een parkeerverbod wordt aangebracht;

·        er bij de politie op aan te dringen om periodiek prioriteit te leggen bij handhaving foutparkeren aan de kust + parkeerbeheer gemeente Sluis niet alleen bij de Panoramaweg in te zetten, maar daar waar noodzakelijk, langs de gehele gemeentelijke kustlijn;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie Lijst Babijn, Fractie Nieuw Gemeentebelang, Fractie Helder Zeeuws.