Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

AMENDEMENT gemeentearchief. (16-06-2011) Amendement op Kadernota gemeente Sluis t.b.v. besluitvormende raadsvergadering d.d. 16-06-2011.

AMENDEMENT

Fractie                     : Lijst Babijn

Datum vergadering : 16 juni 2011         

Agendapunt            : 8, nummer 2

Onderwerp             : gemeentearchief

 

De gemeenteraad van Sluis in vergadering bijeen op 16 juni 2011,

Constaterende dat:

·       slechts uit kostenoverwegingen bij de ver(nieuw)bouw van het gemeentehuis is afgezien van de realisatie van een eigen archief;

·       het college in de Kadernota ‘Samen Kiezen’ 2012-2015 voorstelt om het gemeentearchief onder te brengen in een centraal archief voor Zeeuws-Vlaanderen: een Regionaal Historisch Centrum in Terneuzen;

Overwegende dat:

·       daarmee ons cultureel erfgoed, waaronder zich enkele zeer zeldzame en ook zeer oude archiefstukken bevinden, uit de streek zal verdwijnen;

·       een gemeentebestuur niet alleen naar de toekomst moet kijken, maar evenzo zorg moet dragen voor het behoud van het erfgoed van vorige generaties;

 

Besluit:

 

·       De tweede alinea op pagina 9 van de Kadernota  “Samen kiezen 2012-2015” te wijzigen in:

·       “De keuze tussen een centraal archief of een eigen archief in de gemeente Sluis uit te stellen, zodat de discussie over de toekomst van het stadhuis te Aardenburg open en zonder beperkingen gevoerd kan worden”;

·       “Derhalve stellen wij voor om vooralsnog structureel € 50.000,-- te ramen voor het gemeentearchief, zonder dat het hiervoor genoemde bedrag al gelabeld wordt aan een Regionaal Historisch Centrum.”

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

 

Fractie Lijst Babijn